Overzicht beslissingen op de IAU-verzoeken over 2012

In 2013 hebben 96 gemeenten bij de Toetsingscommissie WWB een verzoek ingediend voor een incidentele aanvullende uitkering (IAU) over 2012.

Op basis van de door de commissie uitgebrachte adviezen zijn 87 verzoeken gehonoreerd en zijn 9 verzoeken afgewezen.  De 87 toegekende uitkeringen belopen gezamenlijk een bedrag van € 17.608.911. Dit bedrag komt volledig  ten laste van het macrobudget WWB 2014. Bijgevoegd overzicht bevat een specificatie van de genomen beslissingen.

Overzicht genomen beslissingen