MAU 2013-2015: gewijzigde aanvraag- en indieningsprocedure

Wie kunnen een MAU-verzoek indienen Gebleken is dat het voor een gemeente lastig kan zijn om te beoordelen of dit jaar al dan niet een MAU-verzoek kan worden ingediend.

Om gemeenten hierbij te helpen, is aan gemeenten die volgens de bij SZW bekende gegevens, mogelijk in aanmerking kunnen komen voor de MAU een brief gestuurd door SZW. Komt uw gemeente niet voor in de lijst van aangeschreven gemeenten en is dit volgens uw gegevens terecht, dan hoeft u geen verzoek in te dienen.

Heeft u wel een brief ontvangen, dan staat daarin beschreven in welke gevallen u al dan niet een verzoek kunt indienen. Of u een verzoek kunt indienen, kunt u ook zien door de 'Tool MAU 2013-2015' in te vullen, ook wanneer u geen brief heeft ontvangen.

Mogelijkheid voor verkort verzoek

Nieuw dit jaar is dat met indiening van een verkort verzoek kan worden volstaan in die gevallen waarbij een MAU niet aan de orde lijkt, maar wel een afwijzing nodig is om de mogelijkheid van de IAU open te houden. Immers als een gemeente aan de voorwaarden voor de MAU voldoet, heeft de gemeente geen toegang tot de IAU als geen MAU-verzoek is ingediend.

Ook gemeenten aan wie in 2009 een MAU is toegekend en die een hernieuwd verzoek willen indienen, kunnen in eerste instantie volstaan met indiening van een verkort verzoek.

Bij een verkort verzoek hoeven alleen het aanvraagformulier en een ondertekende aanbiedingsbrief te worden ingezonden (zie ook de toelichting op het Aanvraagformulier Mau 2013-2015).

Door het invullen van de 'Tool MAU 2013-2015', kunt u zien of u kunt volstaan met een verkort verzoek of dat u een volledig verzoek moet indienen.

Indiening per e-mail in plaats van via DVS

Dit jaar kunnen de MAU-verzoeken niet via DVS worden ingediend. U dient een verzoek in door het aanvraagformulier en, indien nodig, het analyseformulier van deze website te downloaden, in te vullen en, vergezeld van de benodigde bijlagen, te mailen aan:

toetsingscommissie@minszw.nl

Verzoeken dienen uiterlijk zondag 31 maart 2013 door de secretaris van de Toetsingscommissie te zijn ontvangen. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing. Dit betekent dat de uiterste indieningsdatum 31 maart blijft, ondanks het feit dat deze datum in het weekend valt. Verzoeken die na deze datum worden ontvangen worden niet in behandeling genomen.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Toetsingscommissie:

T: 070 – 333 60 00

E: toetsingscommissie@minszw.nl