Overzicht beslissingen op de IAU-verzoeken over 2011

In 2012 hebben 288 gemeenten bij de Toetsingscommissie WWB een verzoek ingediend voor een incidentele aanvullende uitkering (IAU) over 2011.
Op basis van de door de commissie uitgebrachte adviezen zijn 244 verzoeken gehonoreerd en zijn 44 verzoeken afgewezen. De 244 toegekende uitkeringen belopen gezamenlijk een bedrag van € 132.292.609. Hiervan neemt het Rijk € 9 mln voor haar rekening en het meerdere komt ten laste van het macrobudget WWB 2013. Bijgevoegd overzicht bevat een specificatie van de genomen beslissingen.

Overzicht genomen beslissingen