Uitkomsten twee van de drie statistische arbeidsmarktcriteria t.b.v. IAU over 2012

Alleen relevant voor gemeenten met meer dan 10.000 inwoners.

Voor gemeenten met meer dan 10.000 inwoners die een IAU-verzoek over 2012 willen indienen, is van belang of zij voldoen aan één van de door de Toetsingscommissie WWB gehanteerde statistische criteria voor een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt.

Op de website van de toetsingscommissie is een  overzicht (versie 24-05-2013) gepubliceerd dat inzicht geeft in twee van de drie statistische arbeidsmarktcriteria. Gegevens over het WWB-criterium (het derde criterium) komen naar verwachting begin juli beschikbaar. Dit is uiteraard alleen relevant indien de gemeente nog niet aan een van de andere twee criteria heeft voldaan.

Tevens is een toelichting op de berekening van de criteria geplaatst.

Wanneer een gemeente aan géén van de statistische arbeidsmarktcriteria voldoet, dan kan een gemeente uiteraard nog steeds een IAU-verzoek indienen. Dan zal de gemeente de toetsingscommissie er echter zelf van moeten overtuigen dat sprake is van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt (zie onderdeel II van het analyseformulier).

Wanneer een gemeente aan één van de drie criteria voldoet, dan zal de toetsingscommissie op grond hiervan concluderen dat sprake is van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt en hoeft de gemeente geen eigen analyse van de arbeidsmarkt te maken bij indiening van een IAU-verzoek.

Dus in het geval dat in de kolom “uitzonderlijke situatie arbeidsmarkt?” voor uw gemeente “ja” is ingevuld, dan voldoet uw gemeente aan één of beide statistische arbeidsmarktcriteria. Gemeente met 10.000-40.000 inwoners hoeven voor hun IAU-verzoek het analyseformulier dan niet in te vullen.

Gemeenten met meer dan 40.000 inwoners dienen wel het analyseformulier in te vullen, maar kunnen onderdeel II (en daarmee ook dit onderdeel van de in het analyseformulier gevraagde samenvatting) overslaan.

Wanneer in de kolom “uitzonderlijke situatie arbeidsmarkt?” voor uw gemeente “nnb” (nog niet bekend) is ingevuld, dan voldoet uw gemeente aan geen van beide objectieve arbeidsmarktcriteria, maar mogelijk wel aan het derde criterium. Wanneer begin juli blijkt dat de gemeente wel aan het WWB-criterium voldoet, dan vult u de formulieren in zoals hierboven beschreven. Voldoet uw gemeente aan geen van de drie statistische criteria, dan dienen aanvraag- en analyseformulier volledig te worden ingevuld.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat gemeenten met minder dan 10.000 inwoners bij een IAU-verzoek kunnen volstaan met het invullen van het aanvraagformulier en het bijvoegen van de gevraagde bijlagen; de drie statistische criteria zijn voor deze gemeenten niet relevant.