Uitkomsten van alle drie statistische arbeidsmarktcriteria t.b.v. IAU over 2012

Alleen relevant voor gemeenten met meer dan 10.000 inwoners.

Voor gemeenten met meer dan 10.000 inwoners die een IAU-verzoek over 2012 willen indienen, is van belang of zij voldoen aan één van de door de Toetsingscommissie WWB gehanteerde statistische criteria voor een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt.

Op de website van de toetsingscommissie is een overzicht gepubliceerd dat inzicht geeft in de uitkomsten van de statistische arbeidsmarktcriteria, evenals een rekenvoorbeeld waarin de berekening van de criteria wordt toegelicht. (eind mei zijn al de uitkomsten van twee van de drie criteria gepubliceerd; de uitkomst van het WWB-criterium komt daar nu bij).

Wanneer een gemeente met meer dan 10.000 inwoners aan géén van de statistische arbeidsmarktcriteria voldoet, dan kan een gemeente uiteraard nog steeds een IAU-verzoek indienen. Dan zal de gemeente de toetsingscommissie er echter zelf van moeten overtuigen dat sprake is van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt (zie onderdeel 2 van het analyseformulier).

Wanneer een gemeente aan één van de drie criteria voldoet, dan zal de toetsingscommissie op grond hiervan concluderen dat sprake is van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt en hoeft de gemeente geen eigen analyse van de arbeidsmarkt te maken bij indiening van een IAU-verzoek.

Dus in het geval dat in de kolom “uitzonderlijke situatie arbeidsmarkt?” voor uw gemeente “ja” is ingevuld, dan voldoet uw gemeente aan één of meer statistische arbeidsmarktcriteria. Gemeenten met 10.000-40.000 inwoners hoeven voor hun IAU-verzoek het analyseformulier dan niet in te vullen. 

Gemeenten met meer dan 40.000 inwoners dienen altijd het analyseformulier in te vullen, maar wanneer zij voldoen aan één of meer statistische arbeidsmarktcriteria kunnen zij onderdeel 2 overslaan (en daarmee ook dit onderdeel van de in het analyseformulier gevraagde samenvatting).

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat gemeenten met minder dan 10.000 inwoners bij een IAU-verzoek kunnen volstaan met het invullen van het aanvraagformulier en het bijvoegen van de gevraagde bijlagen; de drie statistische criteria zijn voor deze gemeenten niet relevant.

Opmerking: de door de toetsingscommissie gebruikte CBS-cijfers over in- en uitstroom van de WWB (t.b.v. het WWB-criterium als bedoeld in artikel 15, vijfde lid van de Regeling WWB) wijken af van de cijfers welke op CBS Statline staan. Op statline staan de gegevens over 2012 zoals deze tot stand zijn gekomen volgens de meetmethodiek die het CBS voor de cijfers vanaf 2012 hanteert. De toetsingscommissie gebruikt echter de cijfers, ook over 2012, volgens de oude meetmethodiek, zodat voor een goede vergelijkbaarheid voor ieder jaar dezelfde methodiek wordt gehanteerd. De in- en uitstroomcijfers over het jaar 2012 volgens de oude methodiek worden niet gepubliceerd op CBS Statline, maar zijn uitsluitend beschikbaar op de website van de toetsingscommissie.