IAU over 2013: geactualiseerde informatie en indieningsprocedure

De teksten over de IAU op deze website zijn geactualiseerd. Hierin leest u onder meer wanneer uw gemeente mogelijk in aanmerking kan komen voor de IAU en hoe verzoeken worden beoordeeld.

Overigens zijn er, behoudens een tweetal technische wijzigingen, geen inhoudelijke wijzigingen in de regelgeving rondom de IAU over 2013 in vergelijking tot de IAU over 2012.

De technische wijzigingen zijn:

  1. het schrappen van de verwijzing naar het digitaal verantwoordingssysteem (DVS); 
  2. de expliciete vastlegging dat onrechtmatigheden, waarmee de Toetsingscommissie WWB rekening moet houden, moeten blijken uit de SiSa-verantwoordingsinformatie.

IAU-formulieren en wijze van indiening van een verzoek

U dient een verzoek in door het aanvraagformulier en, indien nodig, het analyseformulier van deze website te downloaden, in te vullen en, vergezeld van de benodigde bijlagen te mailen aan: toetsingscommissie@minszw.nl

Verzoeken dienen uiterlijk donderdag 31 juli 2014 (zondag 31 augustus 2014 indien SiSa tussen medeoverheden van toepassing is) door de secretaris van de Toetsingscommissie te zijn ontvangen. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing. Verzoeken die na deze datum worden ontvangen worden niet in behandeling genomen. In de regelgeving is sprake van een fatale termijn.

Voor de vraag of en zo ja, in hoeverre het analyseformulier moet worden ingevuld, is relevant of de gemeente aan een van de drie statistische arbeidsmarktcriteria voldoet. De uitkomsten van twee van de drie statistische criteria komen naar verwachting eind mei beschikbaar en de uitkomsten van het laatste criterium zijn naar verwachting begin juli beschikbaar. Deze uitkomsten worden op de website van de toetsingscommissie gepubliceerd.