Uitkomsten twee van de drie Statistische arbeidsmarktcriteria t.b.v. IAU over 2013

Rectificatie uitkomsten twee van de drie statistische arbeidsmarktcriteria t.b.v. IAU over 2013

Op 1 juni is onderstaand bericht geplaatst, met daarbij een bestand met de uitkomsten van twee van de drie statistische arbeidsmarktcriteria. Helaas is in dat bestand de omrekening van cijfers over 2011 naar gemeentelijke indeling 2013 niet helemaal juist meegenomen. Het oude bestand is om die reden verwijderd en het juiste bestand is nu op de website geplaatst. Voor een aantal gemeenten zijn de uitkomsten anders dan die welke aanvankelijk waren gepubliceerd.

Onderstaand treft u het juiste bericht met de juiste bestanden aan.

Uitkomsten twee van de drie Statistische arbeidsmarktcriteria t.b.v. IAU over 2013

Alleen relevant voor gemeenten met meer dan 10.000 inwoners.

Voor gemeenten met meer dan 10.000 inwoners die een IAU-verzoek over 2013 willen indienen, is van belang of zij voldoen aan één van de door de Toetsingscommissie WWB gehanteerde statistische criteria voor een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt.

Op deze website is een overzicht gepubliceerd dat inzicht geeft in twee van de drie statistische arbeidsmarktcriteria. Gegevens over het WWB-criterium (het derde criterium) komen naar verwachting begin juli beschikbaar. Dit is alleen relevant indien de gemeente niet aan een van de andere twee criteria voldoet.

Tevens is een toelichting op de berekening van de criteria geplaatst.

Wanneer een gemeente aan één van de drie statistische criteria voldoet en een tekort heeft van meer dan 10% op de gebundelde uitkering, dan zal de toetsingscommissie op grond hiervan concluderen dat sprake is van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt en hoeft de gemeente geen eigen analyse van de arbeidsmarkt te maken bij indiening van een IAU-verzoek.

Gemeenten met 10.000-40.000 inwoners hoeven voor hun IAU-verzoek het analyseformulier dan niet in te vullen.

Gemeenten met meer dan 40.000 inwoners dienen wel het analyseformulier in te vullen, maar kunnen onderdeel II (en daarmee ook dit onderdeel van de in het analyseformulier gevraagde samenvatting) overslaan.

Wanneer in de kolom “Voldoet aan ten minste één van de statistische criteria” voor uw gemeente “nnb” (nog niet bekend) is ingevuld, dan voldoet uw gemeente aan geen van beide objectieve arbeidsmarktcriteria, maar mogelijk wel aan het derde criterium. Wanneer begin juli blijkt dat de gemeente wel aan het WWB-criterium voldoet, dan vult u de formulieren in zoals hierboven beschreven.

Wanneer een gemeente aan géén van de statistische arbeidsmarktcriteria voldoet, dan kan een gemeente uiteraard nog steeds een IAU-verzoek indienen. Dan zal de gemeente de toetsingscommissie er echter zelf van moeten overtuigen dat sprake is van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt (zie onderdeel II van het analyseformulier). Aanvraag- en analyseformulier dienen dan volledig te worden ingevuld.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat gemeenten met minder dan 10.000 inwoners bij een IAU-verzoek kunnen volstaan met het invullen van het aanvraagformulier en het bijvoegen van de gevraagde bijlage(n); de drie statistische criteria zijn voor deze gemeenten niet relevant.

De gewijzigde versie van het overzicht van twee van de drie statistische criteria treft u hier aan (.xls). Een rekenvoorbeeld treft u hier aan (.pdf).

Analyseformulier

Verder is in het analyseformulier vraag 3 van paragraaf 3.4 vervangen, aangezien deze per abuis foutief was geformuleerd.

Vraag 3 van paragraaf 3.4 luidt nu:
Welke maatregelen heeft u in de periode 2009/2010 t/m 2012 genomen op elk van onderstaande punten, wanneer zijn deze maatregelen genomen en wat was het resultaat? Onderbouw dit ook met cijfers. (Dit dient als achtergrondinformatie, zodat de commissie de antwoorden op de vragen 1 en 2 in perspectief kan plaatsen.)
De gewijzigde versie van het analyseformulier treft u hier aan (.doc).