Uitkomsten twee van de drie Statistische arbeidsmarktcriteria t.b.v. IAU over 2014

Alleen relevant voor gemeenten met meer dan 10.000 inwoners.

Voor gemeenten met meer dan 10.000 inwoners die een IAU-verzoek over 2014 willen indienen, is van belang of zij voldoen aan één van de door de Toetsingscommissie aanvullende uitkeringen Participatiewet (voorheen: Toetsingscommissie WWB) gehanteerde statistische criteria voor een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt.

Op deze website is een overzicht gepubliceerd dat inzicht geeft in twee van de drie statistische arbeidsmarktcriteria. Gegevens over het WWB-criterium (het derde criterium) komen naar verwachting begin juli beschikbaar. Dit is alleen relevant indien de gemeente niet aan een van de andere twee criteria voldoet.

Tevens is een toelichting op de berekening van de criteria geplaatst.

Wanneer een gemeente aan één van de drie statistische criteria voldoet en een tekort heeft van meer dan 10% op de gebundelde uitkering, dan zal de toetsingscommissie op grond hiervan concluderen dat sprake is van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt en hoeft de gemeente geen eigen analyse van de arbeidsmarkt te maken bij indiening van een IAU-verzoek.

Gemeenten met 10.000-40.000 inwoners hoeven voor hun IAU-verzoek het analyseformulier dan niet in te vullen.

Gemeenten met meer dan 40.000 inwoners dienen wel het analyseformulier in te vullen, maar kunnen onderdeel II overslaan.

Wanneer in de kolom “Voldoet aan ten minste één van de statistische criteria” voor uw gemeente “nnb” (nog niet bekend) is ingevuld, dan voldoet uw gemeente aan geen van beide objectieve arbeidsmarktcriteria, maar mogelijk wel aan het derde criterium. Wanneer begin juli blijkt dat de gemeente wel aan het WWB-criterium voldoet, dan vult u de formulieren in zoals hierboven beschreven.

Wanneer een gemeente aan géén van de statistische arbeidsmarktcriteria voldoet, dan kan een gemeente uiteraard nog steeds een IAU-verzoek indienen. Dan zal de gemeente de toetsingscommissie er echter zelf van moeten overtuigen dat sprake is van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt (zie onderdeel II van het analyseformulier). Aanvraag- en analyseformulier dienen dan volledig te worden ingevuld.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat gemeenten met minder dan 10.000 inwoners bij een IAU-verzoek kunnen volstaan met het invullen van het aanvraagformulier en het bijvoegen van de gevraagde bijlage(n); de drie statistische criteria zijn voor deze gemeenten niet relevant.

Hieronder treft u de volgende documenten aan:

  • Het overzicht van twee van de drie statistische criteria treft u hier aan. Op het tweede blad treft u de gehanteerde cijfers aan.
  • Een rekenvoorbeeld treft u hier aan. 
  • Voor de berekening van de criteria zijn de oude definities gebruikt van zowel NWW als WBB. Dat is gedaan om de consistentie met eerdere jaren te kunnen garanderen. Wat dit betekent staat in de Technische toelichting bij Statistische arbeidsmarktcriteria. Deze toelichting treft u hier aan.