Uitkomsten van alle drie Statistische arbeidsmarktcriteria t.b.v. IAU over 2014

Alleen relevant voor gemeenten met meer dan 10.000 inwoners.

Voor gemeenten met meer dan 10.000 inwoners die een IAU-verzoek over 2014 willen indienen, is van belang of zij voldoen aan één van de door de Toetsingscommissie WWB gehanteerde statistische criteria voor een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt.

Op de website van de toetsingscommissie is een overzicht gepubliceerd dat inzicht geeft in de uitkomsten van de statistische arbeidsmarktcriteria, evenals een rekenvoorbeeld waarin de berekening van de criteria wordt toegelicht. (1 mei zijn al de uitkomsten van twee van de drie criteria gepubliceerd; de uitkomst van het WWB-criterium komt daar nu bij).

Wanneer een gemeente met meer dan 10.000 inwoners aan géén van de statistische arbeidsmarktcriteria voldoet, dan kan een gemeente uiteraard nog steeds een IAU-verzoek indienen. Dan zal de gemeente de toetsingscommissie er echter zelf van moeten overtuigen of al dan niet sprake is van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt (zie hoofdstuk 2 van het analyseformulier).

Wanneer een gemeente aan één van de drie criteria voldoet, dan zal de toetsingscommissie op grond hiervan concluderen dat sprake is van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt en hoeft de gemeente geen eigen analyse van de arbeidsmarkt te maken bij indiening van een IAU-verzoek.

Dus in het geval dat in de kolom “voldoet aan ten minste één van de drie statistische criteria” voor uw gemeente “ja” is ingevuld, dan voldoet uw gemeente aan één of meer statistische arbeidsmarktcriteria. Gemeenten met 10.000-40.000 inwoners hoeven voor hun IAU-verzoek het analyseformulier dan niet in te vullen.

Gemeenten met meer dan 40.000 inwoners dienen altijd het analyseformulier in te vullen, maar wanneer zij voldoen aan één of meer statistische arbeidsmarktcriteria kunnen zij hoofdstuk 2 overslaan (en daarmee ook dit onderdeel van de in het analyseformulier gevraagde samenvatting).

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat gemeenten met minder dan 10.000 inwoners bij een IAU-verzoek kunnen volstaan met het invullen van het aanvraagformulier en het bijvoegen van de gevraagde bijlagen; de drie statistische criteria zijn voor deze gemeenten niet relevant.

Hieronder treft u de volgende documenten aan:

  • Het overzicht van de uitkomsten van de drie statistische criteria vindt u hier.
  • Een rekenvoorbeeld over de berekening van de uitkomsten vindt u hier.
  • Onderbouwing van de berekeningen van de criteria treft u aan in het bijgaand excelbestand op de navolgende werkbladen en vindt u hier.
  • Voor de berekening van de criteria zijn de oude definities gebruikt van zowel NWW als WBB. Dat is gedaan om de consistentie met eerdere jaren te kunnen garanderen. Wat dit betekent staat in de Technische toelichting bij Statistische arbeidsmarktcriteria. Deze toelichting treft u hier aan.