SZW verstrekt gegevens vangnetuitkeringen aan Divosa

Van de mogelijkheid een vangnetuitkering over 2015 aan te vragen, is door 163 gemeenten gebruik gemaakt. De aanvraagtermijn is inmiddels gesloten.

In verband met de wettelijke voorwaarden voor een vangnetuitkering, hebben de verzoekende gemeenten gegevens verstrekt over hun globale analyse van de mogelijke oorzaak en omvang van hun tekort, mede in het kader van de inwerkingtreding van de Participatiewet en de eerdere financiële resultaten van de uitvoering van de Wet werk en bijstand, de verwachte ontwikkelingen van dat tekort in de komende jaren alsmede over de maatregelen die de colleges hebben genomen of zullen nemen om tot tekortreductie te komen.


Na afstemming met de VNG heeft Divosa aangegeven dat zij graag de beschikking zou krijgen over bedoelde gegevens. Het doel is te analyseren welke maatregelen gemeenten nemen om tekorten op het budget Participatiewet te reduceren en de kennis daarover te delen met alle Divosa-leden. Omdat het verzoek van Divosa betrekking heeft op gegevens die onderdeel zijn geweest van openbare beraadslagingen van de onderscheidene gemeenteraden, heeft SZW er geen bezwaar tegen de gevraagde gegevens te verstrekken.