Staatssecretaris SZW verstrekt 207 gemeenten vangnetuitkering over 2017

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kent een vangnetuitkering Participatiewet toe aan 207 gemeenten voor een totaalbedrag van circa 108 miljoen euro. Deze gemeenten hadden in 2017 een tekort op de gebundelde uitkering (waarmee zij o.a. bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies bekostigen) en voldeden aan de voorwaarden voor een vangnetuitkering.

Gemeenten ontvangen jaarlijks één budget voor uitkeringen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en in het kader van de Bbz 2004. Over het jaar 2017 konden 222 gemeenten aanspraak maken op een vangnetuitkering. Deze gemeenten hadden een tekort op de gebundelde uitkering dat groter was dan vijf procent. Gemeenten moesten dit jaar voldoen aan een nieuwe voorwaarde. Er werd niet alleen gekeken naar het financiële resultaat van het tekortjaar, maar ook naar het jaar ervoor.

De Toetsingscommissie vangnet Participatiewet ontving 208 verzoeken voor een vangnetuitkering over 2017. De toetsingscommissie gaf een negatief oordeel over één verzoek, omdat deze gemeente niet voldeed aan de financiële voorwaarden. De overige 207 verzoeken zijn positief beoordeeld door de toetsingscommissie. Deze 207 gemeenten staan genoemd in de bijlage. 15 gemeenten hebben geen gebruik gemaakt van de vangnetuitkering.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft overeenkomstig de adviezen van de toetsingscommissie besloten deze 207 gemeenten een vangnetuitkering toe te kennen over 2017. Zij hebben een beschikking ontvangen waarin de berekening staat van de hoogte van de vangnetuitkering. Uitbetaling volgt in het eerste kwartaal van 2019.  De vangnetuitkering gaat uit van onderlinge solidariteit tussen gemeenten: het totale bedrag wordt betaald uit het voor 2019 beschikbare macrobudget voor de gebundelde uitkering.

In 2017 was op landelijk niveau een tekort op het macrobudget van circa 275 miljoen euro. Dit macrotekort en de (tijdelijk) verlaagde toegangsdrempel tot het vangnet hebben tot gevolg dat veel gemeenten aanspraak konden maken op een vangnetuitkering.