Welke gevolgen hebben onrechtmatige bestedingen op het recht op een vangnetuitkering 2021?

Tot en met 2014 konden tekortgemeenten aanspraak maken op de Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) en de Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU).

Bij deze regelingen was sprake van een “alles of niets-regeling”. De wijze waarop foute of onzekere bestedingen een rol spelen, is voor het vangnet 2015 en later anders geregeld dan bij de IAU en de MAU.

Bij het vangnet wordt alleen rekening gehouden met de fouten en onzekerheden die de accountant verplicht moet rapporteren op grond van artikel 5 van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden. Indien dit het geval is vermeldt de accountant de geconstateerde bedragen in zijn verslag van bevindingen. De gerapporteerde bedragen worden in mindering gebracht op de netto lasten over 2021. Het bedrag dat resteert wordt gehanteerd voor de beoordeling of het tekort meer bedraagt dan 107,5% van het toegekende budget, en - indien dit het geval is - de vaststelling van de hoogte van de vanguitkering.