Welke voorwaarden zijn gesteld aan de wijze waarop de instemming door de gemeenteraad dient plaats te vinden?

Over de wijze waarop de instemming moet plaatsvinden zijn geen voorwaarden gesteld. Dat betekent dat een gemeenteraad kan instemmen met de verklaring zoals die is beschreven in het modelaanvraagformulier. Onder instemmen wordt verstaan dat de gemeenteraad vaststelt dat zij voldoende inzicht heeft gekregen in de analyse, de getroffen maatregelen en het effect op de reductie van het tekort.

Maar het kan ook op een andere manier dan door middel van het voorleggen van de verklaring. In dat geval heeft het college de betreffende informatie uit de verklaring op een andere wijze aan de gemeenteraad ter instemming voorgelegd, zoals in beleidsplannen of kwartaalrapportages. In alle gevallen dient duidelijk te zijn dat de gemeenteraad deze informatie heeft gezien en betrokken bij de verklaring.

Elk jaar wordt door VNG een brief voor de Raadsleden gepubliceerd op de website van VNG, waarin wordt toegelicht wat van hen wordt verwacht.