Aanvraagprocedure 2018

Een verzoek (aanvraagformulier) om een vangnetuitkering over 2018 dient uiterlijk op 15 augustus 2019 te zijn ontvangen door de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet via het webformulier op deze website. Verzoeken die na 15 augustus 2019 worden ontvangen door de Toetsingscommissie worden niet in behandeling genomen. Er is dus sprake van een fatale termijn.

Zijn de voorwaarden hetzelfde als over 2017?

De voorwaarden zijn niet ieder jaar hetzelfde. Lees daarom zorgvuldig de informatie over de vangnetuitkering 2018 en de veelgestelde vragen op deze website vóórdat u het verzoek indient.

Wat zijn de stappen voor het indienen van de aanvraag?

  1. Een verzoek voor een vangnetuitkering wordt gedaan door middel van een ingevuld en ondertekend modelaanvraagformulier.
  2. Dit aanvraagformulier wordt vervolgens 'opgestuurd' via het webformulier (en dus niet via e-mail of per post).

Beide stappen worden achtereenvolgens in de volgende paragrafen uitgelegd:

1. Hoe vraag ik een vangnetuitkering over 2018 aan?

Een verzoek Vangnetuitkering Participatiewet over kalenderjaar 2018 kan uitsluitend via een door de minister vastgesteld modelaanvraagformulier worden gedaan. Het modelaanvraagformulier wordt in Word-formaat beschikbaar gesteld, zodat dit door het college kan worden ingevuld. Op het aanvraagformulier staat een korte instructie per onderdeel.

Het aanvragen van een vangnetuitkering kan uitsluitend op verzoek van het college van burgemeester en wethouders van de tekortgemeente en wordt ondertekend door de burgemeester en de secretaris van de tekortgemeente. Na het invullen van het aanvraagformulier kan een digitale handtekening worden gebruikt (indien hier toestemming voor is verkregen) of kan het formulier worden uitgeprint, daarna worden ondertekend en vervolgens worden ingescand (pdf).

Een verzoek is alleen rechtsgeldig als het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier via het webformulier op deze website wordt 'opgestuurd'. Dit wordt in de volgende paragraaf toegelicht. 

2. Hoe verstuur ik het modelaanvraagformulier aan de toetsingscommissie?

Nadat het college het modelaanvraagformulier heeft ingevuld en ondertekend, dient het aanvraagformulier door middel van een webformulier te worden 'opgestuurd'.

Het webformulier voor een vangnetuitkering over 2018 wordt uiterlijk 1 januari 2019 gepubliceerd op deze website. In het webformulier wordt gevraagd om de gegevens van de invuller van het formulier en diens vervanger op te geven, zodat als het nodig is er snel contact kan worden opgenomen. Aan het eind van het webformulier wordt u verzocht het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier toe te voegen (uploaden).

Voor het indienen van een verzoek via het webformulier is alleen het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier noodzakelijk. Een aanbiedingsbrief of collegebesluit is dus niet nodig.

Gebruik van informatie

De informatie in het modelaanvraagformulier is voorgelegd aan de gemeenteraad en betreft derhalve openbare informatie. Om die reden kunnen anderen (SZW, VNG, Divosa) gebruik maken van de informatie voor nader onderzoek.

Als de uitvoering van de participatiewet is overgedragen aan een samenwerkingsverband, wie moet dan het verzoek indienen?

De aanvraagbepalingen met betrekking tot het vangnet zijn gebaseerd op het in paragraaf 7.1 van de Participatiewet opgenomen artikel 74, eerste lid. Blijkens artikel 8c van de Participatiewet, kan het indienen van een verzoek tot vangnetuitkering niet worden overgedragen aan het bestuur van een openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Een verzoek tot vangnetuitkering dient door het college van burgemeester en wethouders van de tekortgemeente te worden ingediend, ook indien de uitvoering van de Participatiewet aan een samenwerkingsverband is overgedragen.

Als de gemeente is heringedeeld, welk college moet dan het verzoek indienen?

Indien een gemeente die over 2018 in aanmerking had willen komen voor een vangnetuitkering per 1 januari 2019 is opgeheven als gevolg van een gemeentelijke herindeling, dient het verzoek voor die gemeente te worden gedaan door het college van de nieuwe gemeente.

Mogen bijlagen worden toegevoegd aan het verzoek?

Nee, bij de VU 2018 wordt er alleen gewerkt met een modelaanvraagformulier. Dit gold ook al voor de VU 2016 en de VU 2017.

Waar is de ‘tool berekening vangnetuitkering Participatiewet 2018’ voor bedoeld?

Met behulp van de tool berekening vangnetuitkering Participatiewet 2018 kan door de gemeente indicatief een berekening worden gemaakt van de vangnetuitkering 2018. De tool is alleen bedoeld om een inschatting te maken door de gemeente of het indienen van een verzoek zinvol is. Aan de tool kunnen geen rechten worden ontleend. De tool  VU 2018 treft u hier aan en wordt steeds geactualiseerd met de meest recente gegevens. Dat wordt in de toelichting van de tool aangegeven.