Handleiding tools selectie eerdere aanvragen gemeenten

Inleiding en doel

Gemeenten willen van elkaar leren om tekorten te reduceren op het budget dat zij hebben voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. Vangnetaanvragen kunnen daarbij behulpzaam zijn. Daarom zijn vanaf vandaag alle vangnetaanvragen over 2017 beschikbaar via deze website.

Gemeenten die een tekort hebben op de gebundelde uitkering (ook wel ‘BUIG’ genoemd) kunnen een vangnetuitkering aanvragen. In een vangnetaanvraag verklaart het college van B&W maatregelen te hebben getroffen om het tekort te reduceren. In de aanvraag geeft het college een toelichting op de maatregelen die zijn getroffen om het tekort te reduceren. Ook worden oorzaken van het tekort genoemd en wordt het beoogde effect toegelicht.

Gemeenten hebben aangegeven interesse te hebben in vangnetaanvragen van andere gemeenten. De vangnetaanvragen waren reeds openbaar op gemeentelijke websites, omdat de vangnetaanvraag op de agenda staat van de gemeenteraad. Op verzoek van gemeenten zijn vanaf nu alle vangnetaanvragen over 2017 gebundeld op deze website.

schermvu

Delen via

Twitter

Facebook

LinkedIn

Alle aanvragen VU 2017 beschikbaar

De vangnetaanvragen zijn beschikbaar in een twintigtal zip bestanden (gemeenten Aalten-Arnhem, Asten-Borne, Breda-Dalfsen et cetera). Deze bestanden staan in de sectie documenten. De toetsingscommissie heeft bij een aantal aanvragen een verzoek gedaan om aanvullende informatie. Deze correspondentie is eveneens opgenomen (na verwijdering van persoonsgegevens).

De gemeenten Aalten tot en met Arnhem, en alle gemeenten die daar alfabetisch tussen zitten, vindt u in de eerste ZIP-map. De gemeenten Asten tot en met Borne vindt u in de tweede ZIP map. In de derde ZIP-map vindt u de gemeenten Breda tot en met Dalfsen (zie ook onderstaand kopie van de 20 ZIP-mappen) et cetera.

Om de juiste aanvraag te selecteren zijn er twee tools beschikbaar

Ook is een 'tweetal tools'  gepubliceerd, daarin kunt u vinden hoe u de gewenste informatie makkelijker kunt vinden.

Tool 1 richt zich op een algemene selectie van gemeenten die voldoen aan een drietal criteria. Dit betreft het gehele bestand van gemeenten die een aanvraag hebben ingediend.

Tool 2 richt zich op een specifieke selectie van gemeenten waarbij wordt ingezoomd op de maatregelen, die geïnventariseerd zijn in de aanvragen van gemeenten. Deze worden direct na de selectie getoond, waardoor u snel kan zien bij welke gemeenten over welke maatregelen u meer kan lezen. Alle maatregelen van gemeenten die een VU 2017 hebben ontvangen, zijn in deze tool opgenomen. Ook zijn de maatregelen van gemeenten opgenomen die in 2016 een VU hebben ontvangen, maar over 2017 geen VU hebben ontvangen.

In beide tools zijn naast de clusters (donkergroene vakken) van maatregelen ook de groep van maatregelen (blauwe vakken) toegevoegd. Door de groep van maatregelen toe te voegen, wordt duidelijk of een maatregel of een cluster van maatregelen hoort bij

  1. Instroom
  2. Zittend bestand
  3. Uitstroom
  4. Handhaving
  5. Bedrijfsvoering

Hierna krijgt u uitleg over het gebruik van de beide tools.

Tool 1 ‘Vrije selectie van aanvragen’

Tool 1 richt zich op een algemene selectie van gemeenten die voldoen aan een drietal criteria. Dit betreft het gehele bestand van gemeenten die een aanvraag hebben ingediend.

U kunt selecteren aan de hand van drie criteria:

Het eerste criterium waar u op kunt selecteren is de gemeentegrootte. U kunt kiezen uit een kleine (tot 15.000 inwoners), middelgrote (15.000 tot 40.000 inwoners) of grote gemeente (groter dan 40.000 inwoners).

Het tweede criterium waar u op kunt selecteren, is de tekortomvang. Hier kunt u kiezen uit welke tekortomvang van gemeenten u aanvragen wil selecteren:

Tekort 5-12,5% of 12,5% en meer;

Alle gemeenten met een tekort > 5%.

Het derde criterium waar u op kunt selecteren, is de arbeidsmarktregio. Hierbij kunt u de arbeidsmarktregio selecteren waartoe uw eigen gemeente behoort of u selecteert alle arbeidsmarktregio’s.

Indien u de drie criteria geselecteerd heeft, dan vindt u onder het kopje arbeidsmarktregio de gemeenten waarvan de maatregelen in kolom H zichtbaar worden. U dient nog wel in het witte  (kolom E, onder arbeidsmarktregio) kader een gemeente te selecteren.  

Deze gemeenten staan in de 20 ZIP-bestanden (zie paragraaf “Informatie over eerdere aanvragen”).

Tool 2 ‘Selectie van aanvragen op basis van referentiegemeenten’

In tool 2 is het mogelijk om gemeenten te selecteren die qua kenmerken (vergelijkbaar inwonertal, vergelijkbare tekortomvang) overeenkomen met uw gemeente. Indien u uw gemeente selecteert in cel B1 op tabblad 5, dan komen voor uw gemeente interessante gemeenten tevoorschijn waar uw gemeente van zou kunnen leren voor wat betreft het treffen van maatregelen om het tekort (verder) te reduceren.

U kunt deze gemeente selecteren aan de hand van een drietal criteria:

In kolom B selecteert u de naam van uw gemeente.

In kolom H (witte kader) volgt dan een lijst met gemeenten, die qua grootteklasse en tekortomvang vergelijkbaar zijn met uw gemeente. Uit deze lijst kunt u een gemeente selecteren.

In kolom E verschijnen dan een aantal gegevens van de geselecteerde gemeente.

In kolom F verschijnen dan de maatregelen die de door u geselecteerde gemeente heeft getroffen. In het lichte groen (kolom F) verschijnen de maatregelen die de gemeente heeft getroffen; in het donkere groen (kolom F) verschijnt de categorie waar de maatregelen onder vallen.

Mocht u als gemeente geïnteresseerd zijn in bepaalde maatregelen van de geselecteerde gemeente, dan kunt u de ingediende aanvraag van die gemeente opzoeken en meer over die specifieke maatregel lezen. Zie hiervoor de paragraaf over de aanvragen, die beschikbaar zijn in de 20  ZIP-bestanden (paragraaf “Informatie over eerdere aanvragen”).