Informatie over eerdere aanvragen

Welke maatregelen treffen andere gemeenten om tekort te reduceren?

Gemeenten willen van elkaar leren om tekorten te reduceren op het budget dat zij hebben voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. Vangnetaanvragen kunnen daarbij behulpzaam zijn. Daarom zijn alle vangnetaanvragen over 2017 beschikbaar via deze website.

In een vangnetaanvraag verklaart het college van B&W maatregelen te hebben getroffen om het tekort te reduceren. In de aanvraag geeft het college een toelichting op de maatregelen die zijn getroffen om het tekort te reduceren (vraag A aanvraagformulier). Ook worden oorzaken van het tekort (vraag B aanvraagformulier) genoemd en wordt het beoogde effect (vraag C aanvraagformulier) toegelicht.

Gemeenten hebben, tijdens verschillende bijeenkomsten, aangegeven interesse te hebben in vangnetaanvragen van andere gemeenten. De vangnetaanvragen waren reeds openbaar op gemeentelijke websites, omdat de vangnetaanvraag op de agenda staat van de gemeenteraad. Op verzoek van gemeenten zijn vanaf nu alle vangnetaanvragen over 2017 gebundeld op deze website.

De vangnetaanvragen zijn beschikbaar in de zip bestanden. Deze bestanden staan in de sectie documenten. De toetsingscommissie heeft bij een aantal aanvragen een verzoek gedaan om aanvullende informatie. Deze correspondentie is eveneens opgenomen (na verwijdering van persoonsgegevens). 

Ook is een ‘tweetal tools’ gepubliceerd, daarin kunt u vinden hoe u de gewenste informatie makkelijker kunt vinden. 

In de ‘handleiding bij de beide tools’ kunt u bovenstaande informatie nalezen en krijgt u uitleg over het gebruik van de beide tools.

We stellen het op prijs om ervaringen met het gebruik van en opmerkingen over de tools te mogen ontvangen.

U kunt uw reactie sturen aan de postbus van de commissie.

Overzicht maatregelen

Gemeenten willen van elkaar leren om tekorten te reduceren op het budget dat zij hebben voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. Vangnetaanvragen kunnen daarbij behulpzaam zijn. Daarom zijn alle vangnetaanvragen over 2017 beschikbaar via deze website.

De Vangnetuitkering over 2017 kende 208 aanvragen. De maatregelen uit deze aanvragen zijn geïnventariseerd. Aan de inventarisatie zijn de maatregelen toegevoegd van gemeenten die over 2016 een aanvraag hebben ingediend, maar niet over 2017. Dit leidde tot het bijgevoegde overzicht.

In dit overzicht zijn de maatregelen ingedeeld in 5 groepen (blauw) en geclusterd in samenhangende clusters van maatregelen (groen). Per cluster (groen) zijn alle maatregelen genoemd die in de aanvragen over 2017 en een deel van de aanvragen 2016 zijn genoemd.

Het cluster van maatregelen is een vijfdeling in:

  1. instroom,
  2. zittend bestand,
  3. uitstroom,
  4. handhaving en
  5. bedrijfsvoering.

Onder een cluster vallen meerdere groepen van maatregelen. De maatregelen in dit overzicht in de PDF zijn niet herleidbaar naar gemeenten. Om na te gaan welke maatregelen door welke maatregelen zijn getroffen kan het beste de tools worden gebruikt. Hiervoor is het mogelijk om in tool 1 te selecteren op gemeenten die lijken op uw gemeente (vergelijkbare gemeentegrootte, vergelijkbare tekortomvang, dezelfde arbeidsmarktregio). Dan verschijnt een selectie van gemeenten, waarbinnen u een gemeente kan selecteren. Van deze gemeenten verschijnen de maatregelen in beeld. Wanneer u meer over een bepaalde maatregel wilt lezen, kunt u de desbetreffende aanvraag erbij nemen.