Kernpunten vangnetuitkeringen over 2016, 2017 en 2018

In het schema hieronder staan de kernpunten vermeld van de vangnetuitkeringen over 2016, 2017 en 2018.

Deze tabel is gemaakt op basis van de wetgeving zoals deze luidde op 01-01-2018.

VU 2016

VU 2017

VU 2018

1. Kring rechthebbenden Alle gemeenten met hetzij een tekort van meer dan 5%, hetzij een tekort dat meer bedraagt dan € 30 per inwoner.  Alle gemeenten, met een tekort dat
a) over 2017 meer bedraagt dan 5% en
b) over 2016 en 2017 samen ook meer bedraagt dan 5% over budget 2017. 
Alle gemeenten, met een tekort dat
a) over 2018 meer bedraagt dan 5% en
b) over 2016, 2017 en 2018 samen ook meer bedraagt dan 5% over budget 2018.
2.  Uiterlijke datum waarop de TC het verzoek moet hebben ontvangen 15 augustus 2017 15 augustus 2018 15 augustus 2019
3. Oorzaak tekort:
•    Toetst de TC of een oorzaak wordt genoemd? 
Ja Ja Ja
Oorzaak tekort:
•    Doet de TC een inhoudelijk toets op de genoemde oorzaak?
Nee Nee Nee
4. Uitvoering maatregelen om tekort te reduceren vereist? Nee, maar wel moet proces van tekortreductie zijn ingezet in het tekortjaar. Ja, in het tekortjaar t/m 15 augustus 2018.  Ja, in het tekortjaar t/m 15 augustus 2019.
5. Externe maatregelen?  Externe maatregelen zijn niet verplicht.  Indien over 2015 en/of 2016 een VU is toegekend, dienen zowel interne als externe maatregelen te worden getroffen. Indien over 2016 en/of 2017 een VU is toegekend, dienen zowel interne als externe maatregelen te worden getroffen.
6. Rol en positie gemeenteraad College moet raad informeren over zijn globale analyse omtrent het tekort en maatregelen die zijn of genomen zullen worden om het tekort te reduceren. Via haar ‘instemming’ moet de raad bevestigen dat de verklaring van het college juist is dat het college maatregelen heeft getroffen om tot (verdere) tekort-reductie te komen. Via haar ‘instemming’ moet de raad bevestigen dat de verklaring van het college juist is dat het college maatregelen heeft getroffen om tot (verdere) tekort reductie te komen.
7.  Invloed van relevante foute of onzekere bestedingen op uitkeringsrecht  Deze bestedingen worden in mindering gebracht op de gemeentelijke lasten en komen nooit in aanmerking voor vergoeding. Deze bestedingen worden in mindering gebracht op de gemeentelijke lasten en komen nooit in aanmerking voor vergoeding.  Deze bestedingen worden in mindering gebracht op de gemeentelijke lasten en komen nooit in aanmerking voor vergoeding.
8. Advies toetsingscommissie O.b.v. procedurele beoordeling, uiterlijk 31 oktober van jaar van aanvraag.  O.b.v. procedurele beoordeling, uiterlijk 31 oktober van jaar van aanvraag. O.b.v. procedurele beoordeling, uiterlijk 31 oktober van jaar van aanvraag.
9. Beslissing minister SZW Overeenkomstig advies TC, binnen 8 weken na ontvangst advies.  Overeenkomstig advies TC, binnen 8 weken na ontvangst advies.  Overeenkomstig advies TC, binnen 8 weken na ontvangst advies.
10. Uitbetaling 1e kwartaal in t+2. 1e kwartaal in t+2.   1e kwartaal in t+2.
11. Bekostiging Uit macrobudget Pw.  Uit macrobudget Pw.  Uit macrobudget Pw.

Verschillen vangnetuitkering 2018 ten opzichte van 2017

De verschillen van de vangnetuitkering 2018 ten opzichte van de vangnetuitkering 2017 zijn:

Bij het Vangnet 2017 werd een referteperiode toegepast van twee jaar, zijnde de jaren 2016 en 2017 (zie regel 1 in bovenstaande tabel). Vanaf 2018 wordt voor het eerst een referteperiode van drie jaar toegepast, zijnde de jaren 2016, 2017 en 2018. Dat houdt in dat een derde jaar bij de entree-eis komt. De entree-eis gaat over welke gemeenten recht hebben op de vangnetuitkering, mits deze gemeenten ook aan de andere voorwaarden voldoen.

Om in aanmerking te komen voor een vangnetuitkering over 2018, moet in ieder geval worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. over 2018 moet sprake zijn van een tekort dat meer bedraagt dan 5% van de definitief over dat jaar toegekende gebundelde uitkering als bedoeld in artikel 69 Participatiewet;
b. over 2016, 2017 en 2018 moet sprake zijn van een gecumuleerd tekort dat meer bedraagt dan 5%, berekend over alleen de definitief over 2018 toegekende gebundelde uitkering als bedoeld in artikel 69 Participatiewet.