Wat wordt verstaan onder 'interne maatregelen' en wat onder 'externe maatregelen'?

Interne maatregelen

Indien maatregelen tot stand komen zonder inbreng van externen worden zij als intern aangemerkt.

Externe maatregelen

Indien maatregelen met een duidelijk herkenbare inbreng van externen (dus personen of organisaties buiten de eigen gemeente) tot stand komen worden ze als extern aangemerkt.


Wat wordt verwacht van de beschrijving van de getroffen externe maatregelen?


Van het college wordt verwacht duidelijk te beschrijven hoe externe consultatie heeft plaatsgevonden en hoe deze consultatie heeft geleid tot de getroffen externe maatregelen. Omschrijf hoe een externe maatregel tot stand is gekomen. Hieruit moet blijken dat het college actief externe consultatie heeft verricht om te komen tot deze externe maatregel en hoe dit heeft geleid tot het treffen van de externe maatregel(en) voorafgaand aan het moment van indiening door het college.


Per getroffen maatregel dienen de volgende vragen te worden beantwoord:
Naam van de maatregel, gevolgd door de antwoorden op de volgende drie vragen:


a) Wat zijn de externe bron(nen) (partij of ‘schriftelijke’ informatie) voor deze maatregel geweest?

b) Welk inzicht bij de gemeente is gekregen door die externe partij of externe ‘schriftelijke’ informatie?

c) Welke externe maatregel is getroffen naar aanleiding van de conclusie(s) uit deze consultatie?

Alle drie de vragen dienen te zijn beschreven, zodat een duidelijk inzicht wordt geboden dat hier sprake is van ‘externe maatregel(en)’.


Voor de overige informatie over externe maatregelen, wordt verwezen naar de toelichting op vraag B in het modelaanvraagformulier van het uitgebreide verzoek VU 2019.