Welke financiële eisen worden gesteld aan het tekort om in aanmerking te komen voor de vangnetuitkering over 2021? Wat wordt verstaan onder een gecumuleerd tekort?

Om over 2021 in aanmerking te komen voor de vangnetuitkering moet worden voldaan aan de volgende financiële voorwaarden voor het tekort:

a. over 2021 moet sprake zijn van een tekort dat meer bedraagt dan 7,5% van de definitief over dat jaar toegekende gebundelde uitkering als bedoeld in artikel 69 Participatiewet;

b. over 2019, 2020 en 2021 moet sprake zijn van een gecumuleerd tekort dat meer bedraagt dan 7,5%, berekend over alleen de definitief over 2021 toegekende gebundelde uitkering als bedoeld in artikel 69 Participatiewet.

Onder gecumuleerd tekort wordt het volgende verstaan: de optelling van het resultaat in 2019, het resultaat in 2020 en het resultaat in 2021. Dit gecumuleerde tekort wordt vervolgens gedeeld door het budget van 2021 om te bepalen of voldaan wordt aan voorwaarde b.
In de bijgaande twee rekenvoorbeelden (zie Documenten) wordt dit verder verduidelijkt: