Aanvraagprocedure

Een verzoek om een vangnetuitkering over 2016 diende uiterlijk op dinsdag 15 augustus 2017 te zijn ontvangen door de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet.

Omdat sprake is van een fatale termijn worden verzoeken die na 15 augustus 2017 door de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet worden ontvangen, niet in behandeling genomen.

Indienen verzoek uitsluitend op verzoek van het college van burgemeester en wethouders

De toekenning van een vangnetuitkering gebeurt niet automatisch, maar uitsluitend op verzoek van het college van burgemeester en wethouders van de tekortgemeente en nadat is vastgesteld dat aan alle geldende eisen wordt voldaan.

De aanvraagbepalingen met betrekking tot het vangnet zijn gebaseerd op het in paragraaf 7.1 van de Participatiewet opgenomen artikel 74, eerste lid. Blijkens artikel 8c, eerste lid, van de Participatiewet, kan het indienen van een verzoek tot vangnetuitkering niet worden overgedragen aan het bestuur van een openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Een verzoek tot vangnetuitkering dient door het college van burgemeester en wethouders te worden ingediend, ook indien de uitvoering van de Participatiewet aan een samenwerkingsverband is overgedragen.

Verzoek voor heringedeelde gemeente door college nieuwe gemeente

Indien een gemeente die over 2016 in aanmerking had willen komen voor een vangnetuitkering per 1 januari 2017 is opgeheven als gevolg van een gemeentelijke herindeling, dient het verzoek voor die gemeente te worden gedaan door het college van de nieuwe gemeente.

Digitaal modelaanvraagformulier VU 2016

De indiening van een verzoek tot een vangnetuitkering over het kalenderjaar 2016 ging via het webformulier en met behulp van een digitaal modelaanvraagformulier dat door de minister op deze website beschikbaar werd gesteld. Het modelaanvraagformulier voor de vangnetuitkering over 2016, inclusief de toelichting daarop, is gepubliceerd in de Staatscourant 2016, nr. 54185.

De informatie in het modelaanvraagformulier is voorgelegd aan de gemeenteraad in 2016 en betreft derhalve openbare informatie. Om die reden kunnen anderen (SZW, VNG, Divosa) gebruik maken van de informatie voor nader onderzoek.

Bijlagen bij het verzoek

Voor 2015 was sprake van een verzoek met bijlagen. Vanaf 2016 wordt er alleen gewerkt met een modelaanvraagformulier waarin alle informatie moet worden opgenomen. Bijlagen zijn dan niet meer aan de orde. Over 2016 geldt namelijk dat het door de minister vastgestelde modelaanvraagformulier VU 2016 volledig dient te worden ingevuld, ondertekend en meegezonden. Een aanbiedingsbrief of collegebesluit is dus niet nodig.

Tool berekening vangnetuitkering Participatiewet 2016

Met behulp van de tool berekening vangnetuitkering Participatiewet 2016 kan door de gemeente indicatief een berekening worden gemaakt van de vangnetuitkering 2016. De tool is alleen bedoeld om een inschatting te maken door de gemeente of het indienen van een verzoek zinvol is. Aan de tool kunnen geen rechten worden ontleend.

Webformulier vangnetuitkering Participatiewet 2016

Het college kon een verzoek  digitaal indienen door middel van een webformulier op deze website. Een verzoek om een vangnetuitkering over 2016 diende uiterlijk op dinsdag 15 augustus 2017 te zijn ontvangen door de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet. Het webformulier is daarom niet meer beschikbaar.