Berekening en uitbetaling

Indien de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet heeft vastgesteld dat de verzoekende gemeente aan alle voorwaarden voldoet, dan stelt de minister van SZW bij beschikking het recht op een vangnetuitkering over 2016 vast.

De hoogte van de uitkering volgt dan uit de regelgeving, waarbij uitsluitend voor 2016 geldt dat voor iedere gemeente op een eenduidige manier zal worden beoordeeld welk eigenrisicoregime zal worden toegepast. Afhankelijk van wat het gunstigst is voor de gemeente, wordt het eigen risico berekend:

  • als percentage van de toegekende gebundelde uitkering met een trapsgewijze vergoeding; of
  • als een bedrag per inwoner, met daarboven een volledige vergoeding.

Hoogte uitkering bij eigen risico als percentage van de gebundelde uitkering

1.a Lasten artikel 69 Pw over 2016, volgens SiSa-bijlage €A  
1.b Baten in kader budget artikel 69 Pw over 2016, volgens SiSa-bijlage €B  
1. c Netto lasten artikel 69 Pw over 2016: €A - €B    €C       
2. Totaal van de door de gemeentelijke accountant gerapporteerde onrechtmatige en onzekere bestedingen in 2016 €D  
3. Relevante bestedingen voor vangnet: €C - €D   €E
4. Definitief budget Pw over 2016 of, bij toepassing van artikel 7 van het Besluit Participatiewet, het budget dat zou zijn vastgesteld zonder toepassing van die bepaling €F  
5. Relevant tekort voor vangnet: €E - €F   €G
6. Getrapte vergoeding voor €G:    
6.a Tekort 0 % t/m 5%, berekend over € F 0% = €H1  
6.b Tekort meer dan 5% t/m maximaal 10%, berekend over € F 50% = €H2  
6.c Tekort meer dan 10%, berekend over € F 100% = €H3  
7. Hoogte vangnetuitkering over 2016: saldo 6.a t/m 6.c   €I

Hoogte uitkering bij eigen risico als vast bedrag (€ 30) per inwoner

1.a Lasten artikel 69 Pw over 2016, volgens SiSa-bijlage €A  
1.b Baten in kader budget artikel 69 Pw over 2016,
volgens SiSa-bijlage
€B  
1.c Netto lasten artikel 69 Pw over 2016: €A - €B   €C  
2. Totaal van de door de gemeentelijke accountant gerapporteerde onrechtmatige
en onzekere bestedingen in 2016
€D  
3. Relevante bestedingen voor vangnet: € C - € D   €E  
4. Definitief budget Pw over 2016 of, bij toepassing van artikel 7 van het Besluit Participatiewet, het budget dat zou zijn vastgesteld zonder toepassing van die bepaling €F  
5. Relevant tekort voor vangnet: €E - €F   €G  
6. Aantal inwoners per 1 januari 2016 volgens CBS-gegevens * € 30 €H  
7. Hoogte vangnetuitkering over 2016: €G - €H   €I   

Aangepaste tool om vangnetuitkering 2016 te berekenen met definitieve sisa-gegevens

Met behulp van de tool kan voor elke gemeente een berekening van de vangnetuitkering 2016 worden gemaakt. De tool is een hulpmiddel waarmee u inzicht krijgt in de hoogte van de vangnetuitkering. De berekening wordt gemaakt op basis van de door de gemeente ingediende sisa-gegevens. U treft de tool hier aan. Aan de uitkomsten van de tool kunnen geen rechten worden ontleend.

Voorschot uitkering vergunninghouders niet van invloed

Ter uitwerking van gemaakte afspraken tussen het Rijk en gemeenten in het kader van de verhoogde asielinstroom, is in het Besluit Pw geregeld dat de minister van SZW in 2016 en 2017 voorschotten verleent op de gebundelde uitkering, indien een college van b&w hierom verzoekt. Vanaf 2018 (over 2016) respectievelijk 2019 (over 2017) wordt dit voorschot verrekend in acht jaarlijkse gelijke delen.

De verlening en de verrekening van het voorschot geschieden op grond van artikel 4:95 van de Algemene wet bestuursrecht en voor de verdeling geldt een afzonderlijke maatstaf. In de toelichting bij deze regeling (Stb. 2016, 478) is ook specifiek ingegaan op de relatie met het vangnet. Aangegeven is dat het te verrekenen voorschot geen onderdeel is van de gebundelde uitkering en dat het niet meetelt in het kader van het vangnet. Dit geldt voor zowel het verleende als het verrekende deel van het voorschot. Dit betekent dat een gemeente die over 2016 aanspraak maakt op een vangnetuitkering, deze aanspraak niet kan verliezen en niet met een lagere vangnetuitkering geconfronteerd kan worden door een toegekend voorschot. In latere jaren geldt omgekeerd hetzelfde. Een gemeente die bijvoorbeeld over 2019 geen recht heeft op een vangnetuitkering, kan dat recht niet alsnog verkrijgen als door de verrekening het feitelijk ontvangen bedrag lager is dan de toegekende gebundelde uitkering.

Uitbetaling uitkering

Een toegekende vangnetuitkering over 2016 wordt uitbetaald in het eerste kwartaal van 2018. De bekostiging van de vangnetuitkeringen geschiedt uit het macrobudget Participatiewet.