Beslissing en openbaarheid

Beslissing door minister SZW

De minister van SZW neemt een beslissing om wel of niet een vangnetuitkering toe te kennen.

In beginsel baseert de minister van SZW zijn beslissing op het advies van de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet. Weliswaar is dit advies niet bindend, en komt de minister van SZW tot een eigenstandig oordeel, maar de minister kan slechts met redenen omkleed afwijken van het advies van de toetsingscommissie.

Het advies van de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet is een deskundigenadvies. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht dient de minister van SZW zich ervan te vergewissen dat dit advies naar wijze van totstandkoming zorgvuldig en naar inhoud inzichtelijk en concludent is. Indien hiervan sprake is wijkt de minister alleen af (in positieve of negatieve zin) van het advies van de commissie indien:

  • het advies van de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet niet in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden voor een vangnetuitkering tot stand is gekomen;
  • het advies van de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet weliswaar in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden voor een vangnetuitkering tot stand is gekomen, maar duidelijk herkenbaar een of meer onvolkomenheden bevat.

De beschikking op de aanvraag wordt door de minister van SZW gegeven binnen acht weken nadat hij het advies van de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet heeft ontvangen. Met het oog op artikel 4:13 juncto 4:14, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, zullen verzoekende gemeenten hierop worden gewezen in de ontvangstbevestiging die de toetsingscommissie aan hen zendt.

Openbaarheid

Algemeen

Nadat de besluitvorming over de in een jaar  ingediende verzoeken tot vangnetuitkering is afgerond, wordt op deze website een gespecificeerd overzicht geplaatst van alle in dat jaar ingediende verzoeken en de daarop genomen besluiten.

Overzicht besluitvorming over 2016

In 2017 hebben 213 gemeenten een verzoek ingediend tot vangnetuitkering over 2016. De hierop genomen beslissing is opgenomen in het volgende bericht met bijlage.

Beschikbaar stellen van gemeentelijke informatie aan Divosa en VNG

Divosa heeft aangegeven, na afstemming met de Vereniging van Nederlands Gemeenten (VNG), dat zij graag de beschikking zou krijgen over informatie die gemeenten ten aanzien van hun analyse en maatregelen hebben verstrekt bij de indiening van de verzoeken tot vangnetuitkering over 2015. Dit om te analyseren welke maatregelen gemeenten nemen om tekorten op de gebundelde uitkering te reduceren en de kennis daarover te delen met alle Divosa-leden.

Omdat het verzoek van Divosa betrekking heeft op gegevens die onderdeel zijn geweest van openbare beraadslagingen van de onderscheidene gemeenteraden, heeft SZW er geen bezwaar tegen de gevraagde gegevens te verstrekken.

Indien Divosa een zelfde verzoek indient met betrekking tot de gemeentelijke gegevens over 2016, zal SZW ook dat verzoek inwilligen.