Moeten de te nemen maatregelen nieuwe maatregelen zijn, of mogen dat ook intensiveringen van bestaand beleid zijn?

Bij het antwoord op deze vraag wordt onderscheid gemaakt tussen een eerste aanvraag en een vervolgaanvraag. Indien uw gemeente over 2015 en/of 2016 een vangnetuitkering is verleend, is sprake van een vervolgaanvraag.

Antwoord in het geval dat uw gemeente een eerste aanvraag doet:
De toetsingscommissie zal bij haar beoordeling volstaan met de vaststelling dat de vereiste informatie over maatregelen (onderdeel B op het modelaanvraagformulier) is verstrekt. De toetsingscommissie zal geen oordeel vormen over de kwaliteit van de maatregelen . Een dergelijke beoordeling blijft voorbehouden aan het lokale bestuur. Dit geldt ook voor de analyse (onderdeel A op het modelaanvraagformulier) en de omschrijving van de verwachte effecten (onderdeel C op het modelaanvraagformulier).

Het is aan gemeenten zelf of zij nieuwe maatregelen nemen, of dat de maatregelen die zij nemen, intensiveringen van bestaand beleid zijn. Het maakt het wel inzichtelijker voor de gemeenteraad als de gemeente in dat geval dit expliciet aangeeft.

Antwoord in het geval uw gemeente een vervolgaanvraag doet:
Voor een VU over 2017 wordt, ten opzichte van voorgaande jaren, extra voorwaarden gesteld aan gemeenten waaraan in een van de twee voorafgaande jaren (2015 en/ of 2016) een vangnetuitkering is verleend. Het college dient bij het verzoek eveneens te verklaren dat het interne en externe maatregelen heeft getroffen om tot verdere tekortreductie te komen.

Kan intensivering van bestaand beleid worden aangemerkt als externe maatregel?
Dat kan niet. Het doel van een externe maatregel is om tot nieuwe maatregelen te komen, omdat bestaande maatregelen bij een meerjarig tekort klaarblijkelijk nog onvoldoende hebben gewerkt. Omdat de financiering van het vangnet door andere gemeenten wordt opgebracht (namelijk door uitname uit het macrobudget in t+2) mag worden verwacht dat de gemeente andere gemeenten of adviseurs raadpleegt om te komen tot een verdere reductie van het tekort. Zie ook de vraag: Wat  wordt verstaan onder 'interne maatregelen' en wat onder 'externe maatregelen'?