Welke financiële eisen worden gesteld aan het tekort om in aanmerking te komen voor de vangnetuitkering 2017? Wat wordt verstaan onder een gecumuleerd tekort?

Om over 2017 in aanmerking te komen voor de vangnetuitkering moet worden voldaan aan de volgende financiële voorwaarden voor het tekort:

a. over 2017 moet sprake zijn van een tekort dat meer bedraagt dan 5% van de definitief over dat jaar toegekende gebundelde uitkering als bedoeld in artikel 69 Participatiewet;
b. over 2016 en 2017 moet sprake zijn van een gecumuleerd tekort dat meer bedraagt dan 5%, berekend over alleen de definitief over 2017 toegekende gebundelde uitkering als bedoeld in artikel 69 Participatiewet;

Onder gecumuleerd tekort wordt het volgende verstaan: de optelling van het resultaat in 2016 en het resultaat in 2017 . Dit gecumuleerde tekort wordt vervolgens  gedeeld door het budget van 2017 om te bepalen of voldaan wordt aan voorwaarde b.

In de bijgaande twee rekenvoorbeelden (zie Documenten) wordt dit verder verduidelijkt: