Incidentele aanvullende uitkering (IAU) over 2012: formulieren en indieningsprocedure

Indiening per e-mail in plaats van via DVS

Dit jaar kunnen de verzoeken om een Incidentele aanvullende uitkering (IAU) niet via DVS worden ingediend.

U dient een verzoek in door het “aanvraagformulier” en, indien nodig, het “analyseformulier” van deze website te downloaden, in te vullen en, vergezeld van de benodigde bijlagen te mailen aan:

toetsingscommissie@minszw.nl

Een verzoek om een Incidentele aanvullende uitkering (IAU) over 2012 dient uiterlijk 31 juli
(31 augustus als sprake is van SiSa tussen medeoverheden) te zijn ontvangen door de secretaris van de Toetsingscommissie WWB.
Verzoeken die na die datum worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen.

Statistische arbeidsmarktcriteria

Wanneer de gegevens over de statistische arbeidsmarktcriteria bekend zijn, worden deze op de website van de toetsingscommissie geplaatst, zodat elke gemeente kan zien of de gemeente al dan niet aan een van deze criteria voldoet. Hierdoor is het ook niet meer nodig dat gemeenten een vooraankondiging van een IAU-verzoek bij de toetsingscommissie doen.

Informatie over twee statistische criteria wordt in mei verwacht, informatie over het derde criterium wordt in de eerste helft van juli verwacht. Wat het al dan niet voldoen aan een van de criteria voor uw IAU-verzoek betekent, wordt verder toegelicht op het aanvraag- en analyseformulier.

Gewijzigde formulieren

Ten opzichte van vorig jaar zijn het aanvraag- en analyseformulier voor de IAU gewijzigd. De kern is nog steeds dat u informatie dient te geven over de situatie op de arbeidsmarkt en over het gevoerde beleid, maar de vragen hierover zijn gewijzigd en er worden minder cijfers uitgevraagd. Nieuw ten opzichte van vorig jaar is dat u ook informatie dient te geven over uw handhavings- en sanctiebeleid. Dit vanwege de aanscherping van de fraudewetgeving per 1 januari 2013. Een nadere toelichting treft u ondermeer aan op het aanvraag- en analyseformulier.

Wanneer IAU

In principe kan een verzoek om een Incidentele aanvullende uitkering (IAU) over 2012 worden ingediend, wanneer over 2012 het tekort op het budget als bedoeld in artikel 69 WWB groter is dan 10%. In een aantal gevallen is een gemeente aangewezen op de meerjarige aanvullende uitkering (MAU). Wanneer dit het geval is, heeft de gemeente in principe geen toegang tot de IAU, ook als de gemeente geen MAU-verzoek heeft ingediend. Verdere toelichting over wanneer uw gemeente in aanmerking kan komen voor de IAU en de beoordelingsprocedure vindt u onder het kopje “Incidentele aanvullende uitkering” op de website van de toetsingscommissie.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Toetsingscommissie:

T: 070 – 333 60 00

E: toetsingscommissie@minszw.nl