Privacy

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet hebben ervoor gekozen om de gezamenlijke informatievoorziening over het vangnet te bundelen op één duidelijk herkenbare plaats, namelijk deze website van de toetsingscommissie. De Toetsingscommissie vangnet Participatiewet gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Privacyverklaring

De Toetsingscommissie vangnet Participatiewet is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Toetsingscommissie vangnet Participatiewet verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Gemeente
  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Toetsingscommissie vangnet Participatiewet verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende doel:

  • Het verwerken van de aanvraag voor een vangnetuitkering

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Toetsingscommissie vangnet Participatiewet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Toetsingscommissie vangnet Participatiewet verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Toetsingscommissie vangnet Participatiewet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) van het ministerie van SZW: fg@minszw.nl. De FG reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bekijk voor meer informatie ook de privacyverklaring van het ministerie van SZW. De Toetsingscommissie vangnet Participatiewet wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Toetsingscommissie vangnet Participatiewet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de FG van het ministerie van SZW.