Staatssecretaris SZW verstrekt 213 gemeenten vangnetuitkering over 2016

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal aan 213 gemeenten een vangnetuitkering Participatiewet toekennen voor een totaalbedrag van circa 138 miljoen euro. Deze gemeenten hadden in 2016 een tekort op de gebundelde uitkering (waarmee zij o.a. bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie bekostigen) en voldeden aan de voorwaarden voor een vangnetuitkering.

Gemeenten ontvangen jaarlijks één budget voor uitkeringen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en in het kader van de Bbz 2004. Gemeenten die een tekort hebben kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een vangnetuitkering. Die vangnetuitkering gaat uit van onderlinge solidariteit tussen gemeenten. Het totale bedrag aan vangnetuitkeringen wordt verrekend met het macrobudget. Over het jaar 2016 konden 234 gemeenten aanspraak maken op een vangnetuitkering. Deze gemeenten hadden een tekort op de gebundelde uitkering dat groter was dan vijf procent of een tekort dat groter was dan 30 euro per inwoner.

De Toetsingscommissie vangnet Participatiewet ontving 214 verzoeken voor een vangnetuitkering over 2016, waarvan 1 verzoek is ingetrokken. De 213 verzoeken zijn positief beoordeeld door de toetsingscommissie. In een verzoek moest een gemeente o.a. beschrijven wat haar globale analyse is van het tekort en welke maatregelen zij treft om te komen tot tekortreductie.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten deze 213 gemeenten een vangnetuitkering toe te kennen over 2016. Dit is overeenkomstig met de adviezen van de toetsingscommissie. Deze gemeenten ontvangen eind november een beschikking waarin de berekening staat van de hoogte van de vangnetuitkering. Uitbetaling volgt in het eerste kwartaal van 2018. Deze 213 gemeenten staan opgesomd in de bijlage.

In 2016 was op landelijk niveau een tekort op het macrobudget van circa 275 miljoen euro (4,9 procent). Het macrotekort en een verlaagde toegangsdrempel tot het vangnet sinds 2015 maken het logisch dat veel gemeenten een vangnetuitkering hebben aangevraagd. De realisaties vormen de basis voor de raming van het macrobudget van het jaar dat volgt. Over de afgelopen vijf jaar (2012 – 2016) was er een tekort van circa 40 miljoen euro (0,15 procent).