Aanpassing beoordelingskader vangnetuitkering over 2017

Gemeenten die aanspraak willen maken op een vangnetuitkering moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. In het beoordelingskader wordt per vereiste aangegeven hoe de commissie op basis van deze vereisten komt tot haar beoordeling en haar advies aan de staatssecretaris.

Het beoordelingskader voor een vangnetuitkering over 2017 is in juli 2017 op de website gepubliceerd. Hierin zijn twee kleine fouten ontdekt die nu zijn aangepast:

  • bij de verwijzing naar artikel 8c (dit artikel gaat over aanvragen door een gemeenschappelijke regeling) was per abuis het eerste lid genoemd, terwijl alleen naar artikel 8c, BPw moet worden verwezen. Het eerste lid vervalt hier dus;
  • bij gemeenten met een meerjarig tekort was vermeld dat gekeken wordt naar de jaren waarin een verzoek werd ingediend. Dat is onjuist, er wordt enkel gekeken naar de jaren waarin een vangnetuitkering werd ontvangen.

In het modelaanvraagformulier staan vier hoofdvragen. Deze hoofdvragen worden toegelicht. De toelichting op de vragen stond eerst in de kolom ‘vereisten’. Dit werkt verwarrend, omdat dit geen vereisten zijn, maar slechts een toelichting op een vraag uit het formulier. Dit vormt uiteraard geen bron voor de beoordeling door de commissie.

Tot slot is het beoordelingskader meer in overeenstemming gebracht met de volgorde in het modeaanvraagformulier en is het toegankelijker gemaakt door de aanpassing van de structuur.