73 verzoeken Vangnetuitkering Participatiewet over 2018

De Toetsingscommissie vangnet Participatiewet heeft van 73 gemeenten een aanvraag ontvangen voor een vangnetuitkering (VU) Participatiewet over het jaar 2018 voor een totaalbedrag van ruim € 45 miljoen. Dit bedrag wordt gefinancierd uit het macrobudget 2020 en de uitname bedraagt dan ca. 0,7%.

Voor het tweede jaar worden de uitgaven (in relatie tot de ontvangen budgetten) over meerdere jaren bezien, om te bepalen of de aanvragende gemeente het tekort kan opvangen uit eventuele eerdere overschotten. Voor een vangnetuitkering over 2018 gaat het om een tekort dat over 2018 meer bedraagt dan 5% en over 2016, 2017 en 2018 samen ook meer bedraagt dan 5% (als percentage van het budget 2018). Vanaf 2019 geldt een (hogere) toegangsdrempel van 7,5%.

Het aantal verzoeken is beduidend lager dan vorig jaar (208 verzoeken over 2017,
€ 108 mln.), en is ook beduidend lager dan het aantal verzoeken het jaar daarvoor (214 verzoeken over 2016, met en bedrag van € 138 mln.). Een belangrijke verklaring voor het lagere aantal verzoeken is het overschot op het macrobudget (0,76%) in plaats van een tekort in de jaren 2016 en 2017.

78 gemeenten hadden over 2018 een tekort boven de wettelijke drempel van 5% en voldoen ook aan de meerjarige financiële eis. Dat betekent dat 5 gemeenten geen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om een verzoek in te dienen (variërend van € 37,- tot € 12.010,-). Dit betreft 3 kleine gemeenten (minder dan 15.000 inwoners), 1 middelgrote gemeente (15.000 tot 40.000 inwoners) en 1 grote gemeente (meer dan 40.000 inwoners).

De toetsingscommissie beoordeelt de verzoeken en zal haar adviezen uiterlijk 31 oktober a.s. aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitbrengen.

Voor de door de staatssecretaris te nemen beslissingen geldt de algemene termijn in de Awb (binnen acht weken na ontvangst van het advies van de commissie).