Staatssecretaris SZW verstrekt 72 gemeenten vangnetuitkering over 2018

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kent een vangnetuitkering Participatiewet toe aan 72 gemeenten voor een totaalbedrag van circa 42 miljoen euro. Deze gemeenten hadden in 2018 een tekort op de gebundelde uitkering (waarmee zij o.a. bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies bekostigen) en voldeden aan de voorwaarden voor een vangnetuitkering.

Gemeenten ontvangen jaarlijks één budget voor uitkeringen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en in het kader van de Bbz 2004. Over het jaar 2018 konden 78 gemeenten aanspraak maken op een vangnetuitkering. Deze gemeenten hadden een tekort op de gebundelde uitkering dat groter was dan vijf procent. Er werd niet alleen gekeken naar het financiële resultaat van het tekortjaar, maar ook naar de twee daarvoor liggende jaren.


De Toetsingscommissie vangnet Participatiewet ontving 73 verzoeken voor een vangnetuitkering over 2018. De toetsingscommissie gaf een negatief oordeel over één verzoek. Deze gemeente voldeed weliswaar aan de voorwaarden, maar de onrechtmatige bestedingen waren hoger dan de vangnetuitkering. Onrechtmatige bestedingen worden ingehouden op vangnetuitkeringen. De overige 72 verzoeken zijn positief beoordeeld door de toetsingscommissie. Deze 72 gemeenten staan genoemd in de bijlage. 5 gemeenten hebben geen gebruik gemaakt van de vangnetuitkering.


De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft overeenkomstig de adviezen van de toetsingscommissie besloten deze 72 gemeenten een vangnetuitkering toe te kennen over 2018. Zij hebben een beschikking ontvangen waarin de berekening staat van de hoogte van de vangnetuitkering. Uitbetaling volgt in het eerste kwartaal van 2020. De vangnetuitkering gaat uit van onderlinge solidariteit tussen gemeenten. Het totale bedrag wordt betaald uit het voor 2020 beschikbare macrobudget voor de gebundelde uitkering.


In 2018 was op landelijk niveau een overschot op het macrobudget van € 160 miljoen. Na uitname voor het bedrag voor de vangnetuitkering, € 138 miljoen voor de vangnet 2016, resteert voor gemeenten macro een overschot van € 22 miljoen. Dit is een gunstiger uitgangspositie dan het jaar ervoor en heeft tot gevolg dat minder gemeenten aanspraak hebben gemaakt op een vangnetuitkering dan vorig jaar.