Voorlopig beeld aantal verzoeken vangnetuitkering Pw over 2020

Gemeenten ontvangen op grond van de Participatiewet (de IOAW, de IOAZ en in het kader van de Bbz 2004) budget voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. Gemeenten die een tekort hebben kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een vangnetuitkering.

Op basis van de voorlopige cijfers van de Beelden van de Uitvoering is het potentiële aantal verzoeken over het jaar 2020 bekend. Op dit moment is van 354 gemeenten de informatie binnen. Een gemeente heeft uitstel gekregen. Op basis van deze informatie is gekeken hoeveel gemeenten voldoen aan de financiële voorwaarden (tekort 2020 en meerjarig tekort boven de drempel van 7,5%). Hiervoor komen 9 gemeenten in aanmerking. Uitgaande van 10% niet-gebruik, zal naar verwachting het werkelijke aantal aanvragen uitkomen op circa 8. Op basis van alle gemeenten met potentieel recht en zonder onrechtmatigheden gaat het om een bedrag van € 2,4 mln. (tegenover 14 mln.  over 2019, 42 mln. over 2018, € 108 mln. over 2017 en € 138 mln. over 2016).

Vergeleken met vorig jaar (37 verzoeken) is dat circa een kwart. Dit verschil heeft te maken met het verwachte overschot op het macrobudget van circa € 316 mln. (ongeveer 5 % van het macrobudget). Van het macrobudget worden vervolgens de uitgaven van de vangnetuitkering van twee jaar eerder (2018) afgetrokken, te weten € 41 mln. Dan resteert een overschot van circa € 275 mln. (ongeveer 4,3%). Indien het aantal wordt gecorrigeerd voor het overschot op het macrobudget dan zouden 34 gemeenten in aanmerking komen voor een vangnetuitkering.

De Toetsingscommissie vangnet Participatiewet beoordeelt de verzoeken, die uiterlijk 15 augustus worden verwacht, en zal vervolgens haar adviezen aan de staatssecretaris uitbrengen. Gemeenten ontvangen uiterlijk 31 december een beschikking. De toekenningen over 2020 komen in (eerste kwartaal) 2022 tot uitbetaling en worden gefinancierd vanuit het macrobudget 2022 voor de Participatiewet.