Beslissing en openbaarheid 2022

Beslissing door minister SZW

De minister van SZW neemt een beslissing om wel of niet een vangnetuitkering toe te kennen.
In beginsel baseert de minister de beslissing op het advies van de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet. Weliswaar is dit advies niet bindend, en komt de minister tot een eigenstandig oordeel, maar de minister kan slechts met redenen afwijken van het advies van de toetsingscommissie.

Het advies van de toetsingscommissie is een deskundigenadvies. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht dient de minister zich ervan te vergewissen dat dit advies naar wijze van totstandkoming zorgvuldig en naar inhoud inzichtelijk en concludent is. Indien hiervan sprake is wijkt de minister alleen af (in positieve of negatieve zin) van het advies van de commissie indien:

  • het advies van de toetsingscommissie niet in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden voor een vangnetuitkering tot stand is gekomen;
  • het advies van de toetsingscommissie weliswaar in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden voor een vangnetuitkering tot stand is gekomen, maar duidelijk herkenbaar een of meer onvolkomenheden bevat.

De minister van SZW stuurt gemeenten een beschikking binnen acht weken nadat het advies van de toetsingscommissie door de minister is ontvangen. Verzoekende gemeenten worden hierop gewezen in de ontvangstbevestiging die de toetsingscommissie aan hen zendt (met het oog op artikel 4:13 juncto 4:14, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht).
 

Toekenning vangnetuitkering

De toekenning van de vangnetuitkering geschiedt voor een jaar. Bij een aanhoudend tekort, kan het college een nieuw verzoek indienen, dat, net als het eerdere verzoek, op alle merites zal worden beoordeeld. In de toelichting bij het Besluit Participatiewet is aangegeven dat de termijn van een jaar mede is gekozen vanwege ervaringen in het recente verleden.
Indien vanwege onvoorziene aanloopproblemen op korte termijn tot bijstelling van het vangnet moet worden gekomen, wordt de aanpassing niet bemoeilijkt vanwege langer lopende uitkeringsrechten.

Openbaarheid

Algemeen

Nadat de besluitvorming over de in een jaar ingediende verzoeken tot vangnetuitkering is afgerond, wordt op de website van de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet een gespecificeerd overzicht geplaatst van alle in dat jaar ingediende verzoeken en de daarop genomen besluiten.

Daarnaast worden de aanvragen van het afgelopen jaar op de website van de commissie gepubliceerd. Dit geldt ook voor de antwoorden op de vraag tot aanvullende informatie op de ingediende aanvragen. Zonder deze aanvullende informatie zou er geen sprake zijn van een positief advies.