Samenstelling

Wettelijke regeling: In artikel 9, eerste lid, van het Besluit Participatiewet is geregeld dat de Toetsingscommissie bestaat uit een voorzitter en vier leden. De minister van SZW benoemt de voorzitter en de leden, die tevens door hem kunnen worden geschorst en ontslagen.

Samenstelling Toetsingscommissie

Ger Jaarsma

Dhr. drs. ing. G. (Ger) Jaarsma (Voorzitter)

Benoeming t/m 31 december 2025

Ger Jaarsma (1968) was van 2002 tot 2009 directeur-bestuurder van de Gemeenschappelijke Kredietbank Friesland. Van 2009 tot 2016 was hij directievoorzitter van Kredietbank Nederland. Daarnaast was hij van 2005 tot en met 2010 voorzitter van de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK). Van 2016 tot 2019 was hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM. Van 2019-2021 was hij voorzitter van de Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven NOA. Momenteel is hij voorzitter van de Pensioenfederatie en voorzitter van de ledenvereniging Espria. 

Ger Jaarsma is daarnaast commissaris bij ROC Firda, bij Caparis NV (sociale werkvoorziening), bij CVO-nwf (Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord- en West-Fryslân) en bij GGZ Friesland. Hij heeft bedrijfskunde gestudeerd en is zijn loopbaan begonnen als ondernemer.

Ger Jaarsma is sinds 1 mei 2012 lid van de commissie. Sinds 1 januari 2018 is hij voorzitter.

Margreeth Smilde

Mevr. mr. drs. M.C.A. (Margreeth) Smilde (Lid)

Benoeming t/m 31 december 2025

Margreeth Smilde (1954) was tussen 2002 en 2012 Tweede Kamerlid. Zij is haar hele Kamerlidmaatschap lid geweest van de vaste commissie Sociale Zaken. Daarnaast had ze portefeuilles als binnenlandse zaken,  staats- en bestuursrecht en gezondheidszorg. Tevens is zij lid geweest van Provinciale Staten in Drenthe. Na haar Kamerlidmaatschap werd ze voorzitter van het bestuur van Diabetesvereniging Nederland tot begin 2017. Recent vervulde ze verschillende andere functies in de maatschappelijke sfeer: voorzitter Raad van Toezicht van het Alfa-college te Groningen, christelijk ROC in Noord Nederland en eveneens voorzitter van de Raad van Toezicht bij De Zijlen te Leek, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds juni 2021 is zij bestuurslid van de VSOP, patiëntenkoepel voor zeldzame genetische en/of erfelijke aandoeningen.

Margreeth Smilde is sinds 1 januari 2018 lid van de commissie.

Hans Spigt

Dhr. J.W. (Hans) Spigt (Lid)

Benoeming t/m 31 december 2025

Hans Spigt (1960) is voorzitter van het AKC (het arbeidsdeskundig kenniscentrum). Tevens is hij voorzitter van het bestuur van het Schuldenknooppunt (SKP). Tot 1 maart 2023 was hij voorzitter van Jeugdzorg Nederland (de brancheorganisatie van jeugdzorginstellingen/organisaties). Daarnaast vervult hij sinds juli 2019 de taak van voorzitter van SUNN (Stichting Urgente Noden Nederland) en is hij sinds juli 2021 voorzitter van het landelijk overleg Schuldenbewind.  

Van 2002 tot 2010 is hij wethouder Werk en Inkomen, Jeugd en Cultuur in de gemeente Dordrecht geweest. Van 2003 tot 2010 was hij ook voorzitter van de commissie werk & inkomen van de VNG. In die periode heeft hij ook deel uitgemaakt van het bestuur van de Raad voor Werk en Inkomen namens de VNG. Van februari 2013 tot en met mei 2014 was hij wethouder in de gemeente Utrecht met als portefeuille Werk & Inkomen, Sport en Jeugd. Van 2015 tot 2017 is hij aanjager/ambassadeur geweest voor het realiseren van de Banenafspraak in de overheids- & onderwijssector. Hij heeft verschillende toezichthoudende functies vervuld, waaronder; lid van het bestuur van Blik op Werk, voorzitter Raad van Toezicht MO-Zaak en lid van de Raad van Commissarissen van Matchcare.

Hans Spigt is sinds 1 januari 2018 lid van de commissie.

Menno Fenger

Prof.dr. H.J.M. (Menno) Fenger (lid)

Benoeming t/m 31 december 2026

Menno Fenger (1971) is hoogleraar ‘Institutionele beleidsanalyse’ bij het Departement Bestuurskunde en Sociologie, Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij promoveerde in 2001 aan de Universiteit Twente op een proefschrift over de samenwerking tussen gemeenten, uitvoeringinstellingen en arbeidsbureaus bij de uitvoering van de sociale zekerheid. In 2005 was hij ‘visiting scholar’ aan het Center for European Studies, Harvard University. Van 2006 tot 2008 was hij werkzaam bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In zijn onderzoek richt Menno zich op processen van institutionele verandering in sociaal beleid in Nederland en in Europees vergelijkend perspectief. Menno is daarnaast voorzitter van het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) en voorzitter van het Team Preventie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij is auteur van diverse boeken en artikelen over dit onderwerp.

Menno Fenger is sinds 1 januari 2019 lid van de commissie.

Chantal Nijkerken-de Haan

Mevr. C.N.A (Chantal) Nijkerken-de Haan (Lid)

Benoeming t/m 31 december 2027

Chantal Nijkerken (1973) is van 2000-2010 werkzaam geweest als stafadviseur in het Maastricht Universitair Medisch Centrum+. Zij is vanaf 2010 actief in het sociaal domein. Van 2010-2012 als wethouder (Sociale Zaken, Financiën en Ruimtelijke Ordening) in de gemeente Onderbanken. Van 2013-2014 als onafhankelijk wethouder (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ruimtelijke Ordening en Fysieke leefomgeving) in de gemeente Meerssen. In de periode 2015-2021 was zij lid van de Tweede Kamer. Gedurende haar hele Kamerlidmaatschap is zij onder andere lid geweest van de vaste Kamercommissie Sociale Zaken. Haar speciale aandacht ging uit naar woordvoering over de Participatiewet. Na haar kamerlidmaatschap is zij van 2021-2022 onafhankelijk wethouder (Sociale Zaken, Jeugd en Leefbaarheid) geweest in de gemeente Venray. Daarnaast is zij gecertificeerd toezichthouder en zelfstandig adviseur voor de non-profit sector.

Chantal Nijkerken is vanaf 1 januari 2024 lid van de commissie.

Secretaris Toetsingscommissie

Frank van der Plas

F. (Frank) van der Plas MPhil

E-mail: toetsingscommissie@minszw.nl.

Tel.: 070 - 333 6000
Postbus 91546
2509 EC Den Haag

Bij voorkeur alle correspondentie over vragen per e-mail, omdat de vragen door meerdere personen worden beantwoord.

Het indienen van een verzoek om een vangnetuitkering kan alleen via het webformulier op de website. Zie hiervoor de aanvraagprocedure van het betreffende jaar.

Taken secretaris

De secretaris van de commissie heeft de volgende taken:

  • Voorbereiding en uitwerking van de adviezen van de commissie, zowel ten aanzien van de procedurele als de formele aspecten.
  • Voorbereiding en uitwerking van de zienswijze van de commissie ingeval van een ingediend bezwaarschrift of beroepschrift.
  • Secretariaatstaken (voorbereiden vergaderingen van de commissie en verslaglegging daarvan).
  • Informatievoorziening aan gemeenten en het beantwoorden van vragen.
  • Opstellen van het jaarverslag van de commissie.
  • Onderhouden van contacten met de ROB, VNG en Divosa.

Speciale bevoegdheid secretaris:

In de Participatiewet is opgenomen dat een gemeente een verzoek om een vangnetuitkering moet doen bij de Toetsingscommissie. Dit is bijzonder, aangezien niet de Toetsingscommissie beslist over toekenning dan wel afwijzing van een verzoek, maar de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen (APP). De secretaris van de commissie is gemachtigd om namens de Minister voor APP een termijn te stellen indien een gemeente in de gelegenheid wordt gesteld haar onvolledige verzoek aan te vullen. Van een onvolledig verzoek is bijvoorbeeld sprake indien het niet voldoende is onderbouwd of wanneer bepaalde onderdelen in het modelaanvraagformulier niet zijn ingevuld.

De secretaris van de commissie hanteert standaard een termijn van 2 weken.