Samenstelling

Wettelijke regeling: In artikel 9, eerste lid, van het Besluit Participatiewet is geregeld dat de Toetsingscommissie bestaat uit een voorzitter en vier leden. De minister van SZW benoemt de voorzitter en de leden, die tevens door hem kunnen worden geschorst en ontslagen.

Samenstelling Toetsingscommissie

Dhr. drs. ing. G. (Ger) Jaarsma (Voorzitter)

Benoeming t/m 31 december 2021

Ger Jaarsma (1968) was van 2002 tot 2009 directeur-bestuurder van de Gemeenschappelijke Kredietbank Friesland. Van 2009 tot 2016 was hij directievoorzitter van Kredietbank Nederland. Daarnaast was hij van 2005 tot en met 2010 voorzitter van de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK). Van 2016 tot 2019 was hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM. Momenteel is hij voorzitter van de Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven NOA. Hij is daarnaast commissaris bij Omrop Fryslân, bij ROC Friese Poort, bij Caparis NV (sociale werkvoorziening) en bij GGZ Friesland. Ger Jaarsma is sinds 1 mei 2012 lid van de commissie. Sinds 1 januari 2018 is hij voorzitter.

Mevr. mr. J.B. (Bea) Irik (Lid)

Benoeming t/m 31 december 2021

Bea Irik (1956) is werkzaam geweest als sociaal juridisch hulpverlener, als manager bij Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Den Haag en in de care sector. In Amsterdam was zij politiek actief als raadslid, fractievoorzitter en wethouder. Bea was en is actief in diverse bestuur- toezicht -functies in de zakelijke en sociale dienstverlening (NUON, Alliander, Crediam, Centram, Stadsarchief Amsterdam). Ze is jurist met als aandachtgebieden lokaal sociaal beleid, zorg, energie en governance en was tot 1 januari 2016 werkzaam als zelfstandig adviseur. Bea Irik is vanaf 1 april 2013 lid van de commissie.

Mevr. mr. drs. M.C.A. (Margreeth) Smilde (Lid)

Benoeming t/m 31 december 2021

Margreeth Smilde (1954) was tussen 2002 en 2012 Tweede Kamerlid. Zij is haar hele kamerlidmaatschap lid geweest van de vaste commissie Sociale Zaken. Tevens had ze portefeuilles als binnenlandse zaken,  staats- en bestuursrecht en gezondheidszorg. Tevens is zij lid geweest van Provinciale Staten in Drenthe. Na haar Kamerlidmaatschap werd ze voorzitter van het bestuur van Diabetesvereniging Nederland tot begin 2017. Van medio 2016 tot begin 2019 was zij voorzitter van het college van de Noordelijke Rekenkamer. Daarnaast vervult ze verschillende andere functies in de maatschappelijke sfeer: voorzitter Raad van Toezicht van  het Alfa-college te Groningen, christelijk ROC in Noord Nederland en – tot 1 januari 2020 – eveneens voorzitter van de Raad van Toezicht bij De Zijlen te Leek, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Margreeth Smilde is sinds 1 januari 2018 lid van de commissie.

Dhr. J.W. (Hans) Spigt (Lid)

Benoeming t/m 31 december 2021

Hans Hans Spigt (1960) is van 2002 tot 2010  wethouder Werk en Inkomen, Jeugd en Cultuur in de gemeente Dordrecht geweest. Van 2003 tot 2010 was hij ook voorzitter van de commissie werk & inkomen van de VNG. In die periode heeft hij ook deel uitgemaakt van het bestuur van de Raad voor Werk en Inkomen namens de VNG. Van februari 2013 tot en met mei 2014 was hij wethouder in de gemeente Utrecht  met als portefeuille Werk & Inkomen, Sport en Jeugd. Van 2015 tot 2017 is hij aanjager/ ambassadeur geweest voor het realiseren van de Banenafspraak in de overheids- & onderwijssector. Hij heeft verschillende toezichthoudende functies vervuld, waaronder; lid van het bestuur van Blik op Werk, voorzitter Raad van Toezicht MO-Zaak en lid van de Raad van Commissarissen van Matchcare. Thans is hij voorzitter van Jeugdzorg Nederland (de brancheorganisatie van jeugdzorginstellingen/organisaties) en voorzitter van het AKC (het arbeidsdeskundig kenniscentrum). Hans Spigt is sinds 1 januari 2018 lid van de commissie.

Prof.dr. H.J.M. (Menno) Fenger (lid)

Benoeming t/m 31 december 2022

Menno Fenger (1971) is bijzonder hoogleraar ‘Governance van moderne verzorgingsstaten’ bij het Departement Bestuurskunde en Sociologie, Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is hij co-decaan bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). Hij promoveerde in 2001 aan de Universiteit Twente op een proefschrift over de samenwerking tussen gemeenten, uitvoeringinstellingen en arbeidsbureaus bij de uitvoering van de sociale zekerheid. In 2005 was hij ‘visiting scholar’ aan het Center for European Studies, Harvard University. Van 2006 tot 2008 was hij werkzaam bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In zijn onderzoek richt Menno zich op processen van institutionele verandering in sociaal beleid in Nederland en in Europees vergelijkend perspectief. Hij is auteur van diverse boeken en artikelen over dit onderwerp. Menno Fenger is sinds 1 januari 2019 lid van de commissie.

Secretariaat Toetsingscommissie

Drs. P.M.C. (Paulus) Janssen (Secretaris)

E-mail: toetsingscommissie@minszw.nl.

Tel.: 070 - 333 6000
Postbus 91546
2509 EC Den Haag

Bij voorkeur alle correspondentie over vragen per e-mail, omdat de vragen door meerdere personen worden beantwoord.

Het indienen van een verzoek om een vangnetuitkering kan alleen via het webformulier op de website. Zie hiervoor de aanvraagprocedure van het betreffende jaar.

Taken secretaris

De secretaris van de commissie heeft de volgende taken:

  • Voorbereiding en uitwerking van de adviezen van de commissie, zowel ten aanzien van de procedurele als de formele aspecten.
  • Voorbereiding en uitwerking van de zienswijze van de commissie ingeval van een ingediend bezwaarschrift of beroepschrift.
  • Secretariaatstaken (voorbereiden vergaderingen van de commissie en verslaglegging daarvan).
  • Informatievoorziening aan gemeenten en het beantwoorden van vragen.
  • Opstellen van het jaarverslag van de commissie.
  • Onderhouden van contacten met de ROB, VNG en Divosa.

Speciale bevoegdheid secretaris:

Hoewel niet uniek, is de in de Participatiewet opgenomen constructie met betrekking tot het indienen van en het beslissen op verzoeken om aanvullende uitkering wel bijzonder. Het verzoek moet immers worden ingediend bij een ander (de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet) dan de beslissingsbevoegde (de minister van SZW). Bij besluit van 20 juli 2005 (Stcrt 2005, nr. 143) is de secretaris van de commissie gemachtigd om namens de minister van SZW een termijn te stellen indien een gemeente in de gelegenheid wordt gesteld haar onvolledig verzoek aan te vullen. Van een onvolledig verzoek is bijvoorbeeld sprake indien het niet voldoende is onderbouwd of verplichte voorgeschreven bijlagen niet zijn meegezonden.

De secretaris van de commissie hanteert standaard een termijn van 2 weken.