Modelaanvraagformulier en beoordelingskader vangnetuitkering 2017 gepubliceerd

Het modelaanvraagformulier en het beoordelingskader voor een vangnetuitkering Participatiewet over 2017 zijn gepubliceerd op deze website. De rekentool voor een vangnetuitkering over 2017 wordt aan het einde van de zomer gepubliceerd.

Een verzoek voor een Vangnetuitkering Participatiewet over 2017 kan uitsluitend via een door de minister vastgesteld modelaanvraagformulier worden ingediend. Het formulier bestaat uit twee gedeelten: de verklaring college en de instemming van de gemeenteraad. Van colleges wordt verwacht dat zij een toelichting geven op hun verklaring, zoals gevraagd in het modelaanvraagformulier. Het is verplicht om alle onderdelen op het formulier in te vullen.

De Toetsingscommissie beoordeelt of het college een toelichting heeft gegeven op de verklaring zoals gevraagd in het modelaanvraagformulier. In het beoordelingskader is gespecificeerd hoe de commissie tot dit oordeel komt. De commissie zal zich geen oordeel vormen over de inhoudelijke kwaliteit van de toelichting op de verklaring. Een dergelijke beoordeling blijft voorbehouden aan het lokale bestuur.

De voorwaarden voor een vangnetuitkering zijn niet ieder jaar hetzelfde. Ervaringen met de toepassing van het vangnet worden gebruikt om het vangnet stap voor stap te verbeteren. Daarbij blijft het doel een eerlijk en rechtvaardig vangnet. De voorwaarden voor een vangnetuitkering over 2017 zijn eerder vastgesteld (besluit van 5 oktober 2016 tot aanpassing van het Besluit Participatiewet, Staatsblad 2016, 355). Daarna bleek, bij de nadere voorbereiding van de vangnetuitkering over 2017, dat een aantal regels over het vangnet in het Besluit Participatiewet tot onduidelijkheid leidde en een omissie bevatte. Het Besluit Participatiewet wordt daarom gewijzigd per 1 januari 2018. Deze wijzigingen zijn toegelicht op de pagina Wet- en regelgeving Vangnet 2017.