Aanvraagprocedure 2017

Wat is de deadline voor het aanvragen van een vangnetuitkering over 2017?

Een verzoek om een vangnetuitkering over 2017 dient uiterlijk op 15 augustus 2018 te zijn ontvangen (via webformulier) door de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet. Verzoeken die na 15 augustus 2018 worden ontvangen door de Toetsingscommissie worden niet in behandeling genomen, er is dus sprake van een fatale termijn.

Hoe vraag ik een vangnetuitkering over 2017 aan?

Een verzoek Vangnetuitkering Participatiewet over kalenderjaar 2017 kan uitsluitend via een door de minister vastgesteld modelaanvraagformulier worden ingediend. Het modelaanvraagformulier is in Word-formaat beschikbaar gesteld, zodat dit door het college kan worden ingevuld. Op het aanvraagformulier staat een korte instructie per onderdeel. Het aanvragen van een vangnetuitkering kan uitsluitend op verzoek van het college van burgemeester en wethouders van de tekortgemeente en wordt ondertekend door de burgemeester en de secretaris van de tekortgemeente. Een verzoek is alleen rechtsgeldig als het ingevulde modelaanvraagformulier via het webformulier op deze website wordt ingediend (zie ook de tekst hierna).

Zijn de voorwaarden hetzelfde als in 2016?

De voorwaarden zijn niet ieder jaar hetzelfde. Lees daarom zorgvuldig de informatie over de vangnetuitkering over 2017 en de veelgestelde vragen op deze website vóórdat u het verzoek indient.

Hoe verstuur ik het modelaanvraagformulier aan de toetsingscommissie?

Nadat het college het modelaanvraagformulier heeft ingevuld (zie lege tekstvakken) en heeft ondertekend, dient het aanvraagformulier door middel van een webformulier te worden ingestuurd. Het webformulier voor een vangnetuitkering over 2017 is op 1 januari 2018 gepubliceerd en kunt u hier vinden. Voor het indienen van een verzoek via het webformulier is alleen het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier noodzakelijk. Een aanbiedingsbrief of collegebesluit is dus niet nodig.

De informatie in het modelaanvraagformulier is voorgelegd aan de gemeenteraad en betreft derhalve openbare informatie. Om die reden kunnen anderen (SZW, VNG, Divosa) gebruik maken van de informatie voor nader onderzoek.

Als de uitvoering van de participatiewet is overgedragen aan een samenwerkingsverband, wie moet dan het verzoek indienen?

De aanvraagbepalingen met betrekking tot het vangnet zijn gebaseerd op het in paragraaf 7.1 van de Participatiewet opgenomen artikel 74, eerste lid. Blijkens artikel 8c van de Participatiewet, kan het indienen van een verzoek tot vangnetuitkering niet worden overgedragen aan het bestuur van een openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Een verzoek tot vangnetuitkering dient door het college van burgemeester en wethouders van de tekortgemeente te worden ingediend, ook indien de uitvoering van de Participatiewet aan een samenwerkingsverband is overgedragen.

Als de gemeente is heringedeeld, welk college moet dan het verzoek indienen?

Indien een gemeente die over 2017 in aanmerking had willen komen voor een vangnetuitkering per 1 januari 2018 is opgeheven als gevolg van een gemeentelijke herindeling, dient het verzoek voor die gemeente te worden gedaan door het college van de nieuwe gemeente.

Mogen bijlagen worden toegevoegd aan het verzoek?

Nee, vanaf 2016 wordt er alleen gewerkt met een modelaanvraagformulier.

Waar is de ‘tool berekening vangnetuitkering Participatiewet 2017’ voor bedoeld?

Met behulp van de tool berekening vangnetuitkering Participatiewet 2017 kan door de gemeente indicatief een berekening worden gemaakt van de vangnetuitkering 2017. De tool is alleen bedoeld om een inschatting te maken door de gemeente of het indienen van een verzoek zinvol is. Aan de tool kunnen geen rechten worden ontleend. In deze versie (versie A) kunnen gemeenten, op basis van de informatie die binnen de gemeente beschikbaar is, met behulp van de tool de berekeningen uitvoeren. De tool VU 2017, versie A, kunt u hier vinden.