Wet- en regelgeving 2017

Per 1 januari 2017 is wet- en regelgeving van kracht met betrekking tot het Vangnet 2017. Per 1 januari 2018 wijzigt het Besluit Participatiewet met betrekking tot het vangnet op vier punten.

In onderstaand document treft u een schematisch overzicht aan van de per 1 januari 2017 geldende wet- en regelgeving. In het overzicht kunt u snel zien welke onderwerpen op welke plaats zijn geregeld. Voor wat betreft de wet- en regelgeving wordt naar wetten.overheid.nl

De voorwaarden voor een vangnetuitkering zijn niet ieder jaar hetzelfde. Ervaringen met de toepassing van het vangnet worden gebruikt om het vangnet stap voor stap te verbeteren. Daarbij blijft het doel een eerlijk en rechtvaardig vangnet. De voorwaarden voor een vangnetuitkering over 2017 zijn eerder vastgesteld (besluit van 5 oktober 2016 tot aanpassing van het Besluit Participatiewet, staatsblad 2016, 355). Daarna bleek, bij de nadere voorbereiding van de vangnetuitkering over 2017, dat een aantal regels over het vangnet in het Besluit Participatiewet (BPw) tot onduidelijkheid leidde en een omissie bevatte. Het BPw wordt daarom gewijzigd per 1 januari 2018 (zie: Besluit van 3 oktober 2017 tot aanpassing). Deze wijzigingen zijn verwerkt in het bijgevoegde schema. Hieronder worden deze wijzigingen toegelicht.

  1. Allereerst, het uitvoeren van maatregelen. Eén van de voorwaarden voor een vangnetuitkering over 2015 of 2016 was dat het college een proces van tekortreductie in gang had gezet. Eén van de voorwaarden voor een vangnetuitkering over 2017, die is geregeld in het besluit van 5 oktober 2016, is dat het college daadwerkelijk maatregelen moet hebben getroffen om te komen tot tekortreductie. Daarbij werd verlangd dat deze maatregelen werden getroffen in het kalenderjaar waarop het verzoek betrekking had. Het BPw wordt aangepast zodat gemeenten meer tijd hebben om maatregelen te treffen, namelijk vanaf het kalenderjaar waarop het verzoek betrekking heeft tot het indienen van een verzoek om een vangnetuitkering over 2017. Het is belangrijker dat gemeenten maatregelen treffen, dan het precieze moment waarop dat is gebeurd.
  2. Ten tweede, de verklaring van het college. Eén van de voorwaarden voor een vangnetuitkering over 2017, die is geregeld in het besluit van 5 oktober 2016, is dat het college verklaart dat het maatregelen heeft getroffen om te komen tot tekortreductie. Maar wat wordt bedoeld met ‘verklaren’? In het BPw komt te staan dat van colleges wordt verwacht dat zij een toelichting geven op hun verklaring, zoals gevraagd in het modelaanvraagformulier dat door de minister ter beschikking is gesteld. Dit modelaanvraagformulier is ontwikkeld in overleg met VNG en Divosa. Het is beschikbaar op www.toetsingscommissievp.nl.
  3. Ten derde, een omissie in het overgangsrecht. Indien een gemeente over 2015 en/of 2016 een vangnetuitkering is toegekend, is één van de voorwaarden voor een vangnetuitkering over 2017 het nemen van externe maatregelen. Dit betekent dat het college actief extern consultatie verricht om te komen tot deze maatregel (bijv. kennisgroep of leercirkel). Deze voorwaarde is geregeld in het besluit van 5 oktober 2016. Zoals aangekondigd in de verzamelbrief van 29 december 2016, bevatte het overgangsrecht voor 2016 een technische onvolkomenheid. Middels dit besluit is geregeld dat het nemen van externe maatregelen (BPw, Artikel 10, lid twee) geen eis is voor een vangnetuitkering over 2016.
  4. Ten vierde, het geven van een aanwijzing. Onze Minister kan, indien hij met betrekking tot de rechtmatige uitvoering van de Participatiewet ernstige tekortkomingen vaststelt, aan het college, nadat het college gedurende acht weken in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen, een aanwijzing geven. Met dit besluit is verduidelijkt wanneer een aanwijzing als bedoeld in artikel 76 van de wet leidt tot een afwijzing van een vangnetuitkering. Een verzoek tot een vangnetuitkering wordt afgewezen over het kalenderjaar waarin de aanwijzing is gegeven en over het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de aanwijzing is gegeven.