Wat is het eigen risico voor een vangnetuitkering over 2021?

Over 2021 moet sprake zijn van een tekort dat meer bedraagt dan 7,5% van de definitief over dat jaar toegekende gebundelde uitkering als bedoeld in artikel 69 Participatiewet. Over 2019, 2020 en 2021 moet sprake zijn van een gecumuleerd tekort dat meer bedraagt dan 7,5%, berekend over alleen de definitief over 2021 toegekende gebundelde uitkering als bedoeld in artikel 69 Participatiewet.

Hierbij is sprake van een getrapte vergoeding: over het tekort van meer dan 7,5% tot en met 12,5%, wordt 50% uitgekeerd en over het tekort meer dan 12,5%, wordt 100% uitgekeerd.

Voor de wijze van berekenen gaat u naar de paragraaf berekening en uitbetaling op de website.

Bij de berekening van het hierboven genoemde tekort worden de onrechtmatige bestedingen, voor zover deze de BADO-norm overschrijden, in mindering gebracht.

Begin 2021 wordt op de website van de commissie een tool VU 2021 gepubliceerd. Iedere gemeente kan met behulp van deze tool nagaan of zij voldoet aan de financiële toegangscriteria voor een vangnetuitkering. Ook kan de hoogte van de vangnetuitkering 2021 worden berekend per gemeente. Vervolgens kan de gemeente een inschatting maken of het indienen van een verzoek zinvol is. Hierbij moet worden opgemerkt dat de tool slechts een hulpmiddel is waarmee inzicht wordt geboden in de hoogte van de vangnetuitkering.