148 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Op welke manier wordt getoetst of daadwerkelijk externe maatregelen zijn getroffen?

Om in aanmerking te komen voor een vangnetuitkering over 2018, moeten gemeenten die over 2016 en/of 2017 een vangnetuitkering...

Vraag en antwoord

Wat wordt verstaan onder 'interne maatregelen' en wat onder 'externe maatregelen'?

Indien maatregelen tot stand komen zonder inbreng van externen worden zij als intern aangemerkt.

Vraag en antwoord

Is het voor de vangnetuitkering over 2018, voor wat betreft het onderdeel maatregelen, voldoende als een gemeente aankondigt maatregelen te zullen nemen?

Nee, het aankondigen van maatregelen die nog genomen zullen worden is niet voldoende.

Vraag en antwoord

Moeten de te nemen maatregelen nieuwe maatregelen zijn, of mogen dat ook intensiveringen van bestaand beleid zijn?

De toetsingscommissie zal volstaan met de vaststelling dat de vereiste informatie is verstrekt en zal geen oordeel vormen over...

Vraag en antwoord

Is het de bedoeling dat het college de effecten van de maatregelen tot tekortreductie kwantificeert, oftewel uitdrukt in euro’s?

Kwantificeren is niet vereist, hetgeen onverlet laat dat hierover wel afspraken kunnen worden gemaakt tussen het college en de...

Vraag en antwoord

Moet de gemeente aantonen dat haar tekort komt door een bijzondere arbeidsmarktsituatie door middel van een arbeidsmarktanalyse, net als in de voormalige Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU)?

Nee.

Vraag en antwoord

Wat wordt bedoeld met ‘een analyse van het tekort’?

Bij het maken van een analyse van het tekort wordt gekeken naar de oorzaken en omvang van het tekort.

Vraag en antwoord

Wie moet het verzoek indienen?

De toekenning van een vangnetuitkering gebeurt niet automatisch, maar uitsluitend op verzoek van het college van burgemeester...

Vraag en antwoord

Wanneer wordt het modelaanvraagformulier gepubliceerd?

Het modelaanvraagformulier voor de vangnetuitkering over 2018 wordt naar verwachting in maart 2018 gepubliceerd op de website...

Vraag en antwoord

Hoe werkt de berekening van het gecumuleerd tekort?

Bekijk voor het antwoord de twee voorbeelden van de berekening gecumuleerd tekort. Zie het document ‘Bepaling entree-eis in...

Vraag en antwoord