151 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Wat houdt de instemmingvereiste van de gemeenteraad in?

Om in aanmerking te komen voor een vangnetuitkering over 2018 moet het college verklaren dat het maatregelen heeft getroffen om ...

Vraag en antwoord

In welke periode moet om instemming van de raad worden gevraagd en dient het college maatregelen te treffen, voor een verzoek om een vangnetuitkering over 2018?

Voor een vangnetuitkering over 2018 ligt de periode waarin om instemming moet worden gevraagd en waarin het college maatregelen ...

Vraag en antwoord

Is één extern project voldoende of moeten meerdere maatregelen worden genomen met externe inbreng?

Het is aan het lokaal bestuur om af te wegen of de omvang van het externe project voldoende is om de omvang van het tekort verder ...

Vraag en antwoord

Op welke manier wordt getoetst of daadwerkelijk externe maatregelen zijn getroffen?

Om in aanmerking te komen voor een vangnetuitkering over 2018, moeten gemeenten die over 2016 en/of 2017 een vangnetuitkering is ...

Vraag en antwoord

Wat wordt verstaan onder 'interne maatregelen' en wat onder 'externe maatregelen'?

Indien maatregelen tot stand komen zonder inbreng van externen worden zij als intern aangemerkt.

Vraag en antwoord

Is het voor de vangnetuitkering over 2018, voor wat betreft het onderdeel maatregelen, voldoende als een gemeente aankondigt maatregelen te zullen nemen?

Nee, het aankondigen van maatregelen die nog genomen zullen worden is niet voldoende.

Vraag en antwoord

Moeten de te nemen maatregelen nieuwe maatregelen zijn, of mogen dat ook intensiveringen van bestaand beleid zijn?

De toetsingscommissie zal volstaan met de vaststelling dat de vereiste informatie is verstrekt en zal geen oordeel vormen over de ...

Vraag en antwoord

Is het de bedoeling dat het college de effecten van de maatregelen tot tekortreductie kwantificeert, oftewel uitdrukt in euro’s?

Kwantificeren is niet vereist, hetgeen onverlet laat dat hierover wel afspraken kunnen worden gemaakt tussen het college en de ...

Vraag en antwoord

Moet de gemeente aantonen dat haar tekort komt door een bijzondere arbeidsmarktsituatie door middel van een arbeidsmarktanalyse, net als in de voormalige Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU)?

Nee.

Vraag en antwoord

Wat wordt bedoeld met ‘een analyse van het tekort’?

Bij het maken van een analyse van het tekort wordt gekeken naar de oorzaken en omvang van het tekort.

Vraag en antwoord