115 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Voor 2016 wordt het eigen risico bepaald op hetzij 5% van het budget, met toepassing van een getrapte vergoeding, hetzij een bedrag van € 30 per inwoner, afhankelijk van hetgeen voor de gemeente de gunstigste toepassing is. Welke peildatum moet de gemeente hanteren voor het aantal inwoners binnen haar gemeente?

De peildatum is expliciet geregeld in Besluit Participatiewet, namelijk dat moet worden uitgegaan van het aantal inwoners van...

Vraag en antwoord

Aan de gemeente is aanvankelijk een MAU-uitkering toegekend over de periode 2013-2015, met een eigen bijdrage van 7,5%. De aanspraken over 2015 zijn vervallen door intrekking van de MAU. Geldt voor deze gemeente een eigen risico van 7,5% of van 5%?

Voor gemeenten wier MAU-uitkering, met toepassing van een eigen bijdrage van 2,5% of 5%, ingaande 1 januari 2015 voortijdig is...

Vraag en antwoord

Klopt het dat het voor het aanvragen van de vangnetuitkering niet noodzakelijk is dat de raad instemt met het raadsvoorstel waarin het college de raad voorstelt in te stemmen met het document waarin de globale analyse, oorzaak, omvang en maatregelen zijn beschreven?

Dit klopt. Bij de indiening van de aanvraag dient wel te worden aangegeven wat het oordeel van de raad is geweest, maar de aard...

Vraag en antwoord

Komt de gemeente nog in aanmerking voor een vangnetuitkering over 2016 wanneer de raad zijn opvattingen over analyse en de genomen maatregelen pas in 2017 geeft?

Om voor een vanguitkering over 2016 in aanmerking te kunnen komen, is het absoluut vereist dat het college in 2016 zowel zijn...

Vraag en antwoord

Volstaat het dat het college zijn analyse en informatie over de maatregelen tot tekortreductie voorlegt aan de bevoegde raadscommissie en dat van het besprokene een verslag wordt opgemaakt? Met het oog op een over 2016 in te dienen verzoek om vangnetuitkering wil de gemeente dit praktisch aanpakken.

In de toelichting bij het vangnet (Stb. 2014, 537) staat vermeld dat het voor het in behandeling nemen van een verzoek met...

Vraag en antwoord

Moeten de te nemen maatregelen nieuwe maatregelen zijn, of mogen dat ook intensiveringen van bestaand beleid zijn?

Bij het onderwerp “Beoordeling en advisering door de Toetsingscommissie aanvullende uitkeringen Participatiewet” is reeds...

Vraag en antwoord

Is het de bedoeling dat het college de effecten van de maatregelen tot tekortreductie kwantificeert, oftewel uitdrukt in euro’s?

In het Besluit Participatiewet is geregeld dat –wanneer in het tekortjaar waarover een vangnetuitkering wordt verzocht...

Vraag en antwoord

Moeten de gemeente aantonen dat haar tekort komt door een bijzondere arbeidsmarktsituatie door middel van een arbeidsmarktanalyse, net als in de voormalige IAU?

Nee. Voor het recht op vanguitkering speelt de mogelijke oorzaak van het tekort geen rol.

Vraag en antwoord

Kan worden aangegeven hoe het document er moet uitzien waaruit de opvattingen blijken van de gemeenteraad over de door het college aangeboden informatie?

Het meezenden van documenten bij de aanvraag geldt niet meer voor aanvragen vanaf 2016. Alle relevante informatie voor de...

Vraag en antwoord

Wanneer wordt het modelaanvraagformulier gepubliceerd?

Het modelaanvraagformulier voor de vangnetuitkering over 2016 is gepubliceerd in de Staatscourant van 13 oktober 2016, nr....

Vraag en antwoord