151 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Om in aanmerking te komen voor een vangnetuitkering over 2017, moeten gemeenten die in 2015 en/of 2016 een vangnetuitkering is verleend, interne en externe maatregelen treffen. Op welke manier wordt getoetst of daadwerkelijk externe maatregelen zijn getroffen?

In het beoordelingskader staat hierover dat de commissie als volgt beoordeelt:

Vraag en antwoord

Wat wordt verstaan onder 'interne maatregelen' en wat onder 'externe maatregelen'?

Indien maatregelen tot stand komen zonder inbreng van externen worden zij als intern aangemerkt.

Vraag en antwoord

Is het voor de vangnetuitkering over 2017, voor wat betreft het onderdeel maatregelen, voldoende als een gemeente aankondigt maatregelen te zullen nemen?

Nee, het aankondigen van maatregelen die nog genomen zullen worden is niet voldoende.

Vraag en antwoord

Moeten de te nemen maatregelen nieuwe maatregelen zijn, of mogen dat ook intensiveringen van bestaand beleid zijn?

Bij het antwoord op deze vraag wordt onderscheid gemaakt tussen een eerste aanvraag en een vervolgaanvraag. Indien uw gemeente ...

Vraag en antwoord

Is het de bedoeling dat het college de effecten van de maatregelen tot tekortreductie kwantificeert, oftewel uitdrukt in euro’s?

Kwantificeren is niet vereist om in aanmerking te komen voor een vangnetuitkering over 2017.  

Vraag en antwoord

Dient het college voor de aanvraag van een vangnetuitkering over 2017 opnieuw (net als in 2016) een analyse op te stellen van omvang en oorzaken van het tekort, alsmede maatregelen te benoemen om het tekort terug te dringen?

Ja, het college dient opnieuw een analyse te maken over omvang en oorzaken van het tekort, alsmede maatregelen te benoemen om het ...

Vraag en antwoord

Moet de gemeente aantonen dat haar tekort komt door een bijzondere arbeidsmarktsituatie door middel van een arbeidsmarktanalyse, net als in de voormalige Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU)?

Nee.

Vraag en antwoord

Wat wordt bedoeld met ‘een analyse van het tekort’?

Bij het maken van een analyse van het tekort wordt gekeken naar de oorzaken en omvang van het tekort. Wat zijn de redenen dat het ...

Vraag en antwoord

Wie moet het verzoek indienen?

Het indienen van een verzoek kan uitsluitend geschieden op verzoek van het college van burgemeester en wethouders. De ...

Vraag en antwoord

Kan worden aangegeven hoe het document er moet uitzien waaruit de opvattingen blijken van de gemeenteraad over de door het college aangeboden informatie?

Als u een vangnetuitkering aanvraagt over 2017 kunt u geen stukken meesturen als bijlage. Alle informatie voor de beoordeling van ...

Vraag en antwoord