Berekening en uitbetaling 2024

Indien de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet heeft vastgesteld dat de verzoekende gemeente aan alle voorwaarden voldoet, dan stelt de minister van SZW bij beschikking het recht op een vangnetuitkering vast. De hoogte van de uitkering volgt dan uit de regelgeving.

Berekening hoogte vangnetuitkering 2024

1.a

Lasten artikel 69 Pw over 2024, volgens SiSa-bijlage

€A

1.b

Baten in kader budget artikel 69 Pw over 2024, volgens SiSa-bijlage

€B

1.c

Netto lasten artikel 69 Pw over 2024: €A - 5B

€C

2.

Totaal van de door de gemeentelijke accountant gerapporteerde onrechtmatige en onzekere bestedingen in 2024

€D

3.

Relevante bestedingen voor vangnet: €C - €D

€E

4.

Definitief budget Pw over 2024 of, bij toepassing van artikel 7 van het Besluit Participatiewet, het budget dat zou zijn vastgesteld zonder toepassing van die bepaling

€F

5.

Relevant tekort voor vangnet €E - €F

€G

6.

Getrapte vergoeding voor €G:

6.a

Tekort 0% t/m 7,5%, berekend over €F

0% = €H1

6.b

Tekort meer dan 7,5% t/m maximaal 12,5%, berekend over €F

50% = €H2

6.c

Tekort meer dan 12,5%, berekend over €F 

100% = €H3

7.

Hoogte vangnetuitkering over 2024: saldo 6.a t/m 6.c 

€I

Berekening vangnetuitkering met Tool VU 2024

U kunt met behulp van de tool 2024 een voorlopige (versie A en B) respectievelijk definitieve berekening (versie C) maken. Kijk voor de tool en de toelichting hierop hier.

Uitbetaling uitkering

Een toegekende vangnetuitkering over 2024 wordt uitbetaald in het eerste kwartaal van 2026.

De bekostiging van de vangnetuitkeringen geschiedt uit het macrobudget Participatiewet.