Veelgestelde vragen

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

 • Overzicht

Hier vindt u antwoord op de veelgestelde vragen met betrekking tot de volgende onderwerpen.

I. Aanvraagformulier VU over 2016

 1. Wanneer wordt het modelaanvraagformulier gepubliceerd?
 2. Kan worden aangegeven hoe het document er moet uitzien waaruit de opvattingen blijken van de gemeenteraad over de door het college aangeboden informatie?

II. Analyse en mogelijke oorzaken van tekort

 1. Moeten de gemeente aantonen dat haar tekort komt door een bijzondere arbeidsmarktsituatie door middel van een arbeidsmarktanalyse, net als in de voormalige IAU?

III. Maatregelen om tot tekortreductie te komen

 1. Is het de bedoeling dat het college de effecten van de maatregelen tot tekortreductie kwantificeert, oftewel uitdrukt in euro’s?

 2. Moeten de te nemen maatregelen nieuwe maatregelen zijn, of mogen dat ook intensiveringen van bestaand beleid zijn?

IV. Informeren van de gemeenteraad

 1. Volstaat het dat het college zijn analyse en informatie over de maatregelen tot tekortreductie voorlegt aan de bevoegde raadscommissie en dat van het besprokene een verslag wordt opgemaakt? Met het oog op een over 2016 in te dienen verzoek om vangnetuitkering wil de gemeente dit praktisch aanpakken.

V. Opvattingen gemeenteraad

 1. Komt de gemeente nog in aanmerking voor een vangnetuitkering over 2016 wanneer de raad zijn opvattingen over analyse en de genomen maatregelen pas in 2017 geeft?

 2. Klopt het dat de raad unaniem moet instemmen met de voorgenomen maatregelen?

 3. Klopt het dat het voor het aanvragen van de vangnetuitkering niet noodzakelijk is dat de raad instemt met het raadsvoorstel waarin het college de raad voorstelt in te stemmen met het document waarin de globale analyse, oorzaak, omvang en maatregelen zijn beschreven?

VI. Rechtmatigheid

 1. Hoe zit het precies met de onrechtmatigheden. Stel de gemeente heeft een tekort van 7%, maar 1% is onrechtmatig besteed; komt de gemeente dan nog in aanmerking voor het tijdelijke vangnet?

VII. Eigen risico

 1. Aan de gemeente is aanvankelijk een MAU-uitkering toegekend over de periode 2013-2015, met een eigen bijdrage van 7,5%. De aanspraken over 2015 zijn vervallen door intrekking van de MAU. Geldt voor deze gemeente een eigen risico van 7,5% of van 5%?

 2. Voor 2016 wordt het eigen risico bepaald op hetzij 5% van het budget, met toepassing van een getrapte vergoeding, hetzij een bedrag van € 30 per inwoner, afhankelijk van hetgeen voor de gemeente de gunstigste toepassing is. Welke peildatum moet de gemeente hanteren voor het aantal inwoners binnen haar gemeente?

VIII. Procedure 2016 in relatie tot 2015

 1. In de verzamelbrief SZW van 14 juli jl. is aandacht besteed aan procedure voor de vangnetuitkering over 2016 in relatie tot de procedure voor de vangnetuitkering over 2015. Kan hierover nadere informatie worden verstrekt?

 2. Dient het college voor de aanvraag van een vangnetuitkering over 2016 opnieuw (net als in 2015) een analyse op te stellen van omvang en oorzaken van het tekort, alsmede maatregelen te benoemen om het tekort terug te dringen?

 3. Heeft het niet aanvragen van een vangnetuitkering over 2015 consequenties voor een beroep op de vangnetuitkering over 2016 of daarna?

IX. Uitbetaling van de vangnetuitkering

 1. Wanneer wordt de toegekende vangnetuitkering over 2015 precies uitbetaald?