Vangnetuitkering 2023

De vangnetuitkering biedt gemeenten financiële compensatie voor grote(re) tekorten op het budget als bedoeld in artikel 69 van de Participatiewet. Het begrip “grote(re) tekorten” wordt bezien in meerjarig perspectief.

Om in aanmerking te komen voor een vangnetuitkering dient de gemeente aan een beperkt aantal voorwaarden te voldoen. De onafhankelijke Toetsingscommissie vangnet Participatiewet beoordeelt of een verzoekende gemeente aan alle geldende procedurele en inhoudelijke voorwaarden voldoet. Vervolgens adviseert de toetsingscommissie de minister van SZW over de te nemen beslissing. De minister neemt in beginsel het advies van de commissie over.

In de vergelijking vangnetuitkeringen over 2021, 2022 en 2023 zijn de kernpunten van de vangnetuitkering over de afzonderlijke jaren opgenomen, zodat u op hoofdlijnen de overeenkomsten en verschillen kunt zien.