Beoordeling en advisering 2023

De onafhankelijke Toetsingscommissie vangnet Participatiewet beoordeelt of een gemeente aan alle voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor een vangnetuitkering. Deze commissie brengt over een ingediend verzoek advies uit aan de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

Het vangnet 2023

Het beoordelingskader volgt het modelaanvraagformulier en bestaat uit twee delen:

  1. Verklaring college
  2. Instemming gemeenteraad

Het eerste deel betreft de verklaring van het college. De verklaring van het college omvat een toelichting zoals gevraagd in het modelaanvraagformulier dat door de minister voor APP beschikbaar is vastgesteld.

Het tweede deel betreft de instemming van de gemeenteraad met de verklaring van het college.

Onderdeel 1 bestaat uit vier onderdelen: A, B, C en D. Het gaat om de verklaring van het college (onderdeel D) en een toelichting van het college op deze verklaring. Deze toelichting gebeurt aan de hand van drie vragen (onderdelen A, B en C). Na iedere vraag is het mogelijk een antwoord in te voegen. Gemeenten kunnen ook tabellen en grafieken invoegen. Tevens kunnen zij aangeven op welke brondocumenten de aanvraag is gebaseerd; bijlagen kunnen niet worden toegevoegd aan de aanvraag.

Daarna dient in onderdeel 2 de gemeenteraad te tekenen voor zijn instemming met de verklaring van het college. De gemeente kan de ondertekening van het formulier niet vervangen door het in- of toevoegen van een gemeenteraadsbesluit.

Beoordeling door Toetsingscommissie vangnet Participatiewet

In de wet- en regelgeving liggen de zaken vast, zoals de termijn voor indiening van een verzoek, de voorwaarden voor het recht op een vangnetuitkering en de berekening van de hoogte van die uitkering. De toetsingscommissie volstaat met een procedurele toets, die wordt uitgevoerd aan de hand van het beoordelingskader, zie onderaan deze pagina.

De toetsingscommissie beoordeelt hierbij of een gemeente het verzoek tijdig en volledig heeft ingediend. Voor de volledigheid van een verzoek is het van belang dat het college een volledig ingevuld modelaanvraagformulier indient. De commissie beoordeelt of het college een toelichting heeft gegeven op de verklaring zoals gevraagd in het modelaanvraagformulier. Dit beoordelingskader specificeert hoe de commissie tot dit oordeel komt. De commissie vormt zich geen oordeel over de inhoudelijke kwaliteit van de toelichting op de verklaring. Een dergelijke beoordeling blijft voorbehouden aan het lokale bestuur.

Ten slotte beoordeelt de toetsingscommissie of feitelijk sprake is van een tekort dat voor compensatie in aanmerking komt. Dit staat toegelicht onderaan deze pagina.
Wanneer een gemeente aan de voorwaarden voldoet, volgt, voor het positieve advies, de vaststelling van de hoogte van de uitkering op basis van de hiervoor aangegeven gronden.

Het negatieve advies maakt duidelijk aan welke voorwaarden het verzoek van de gemeente niet voldoet.

Uitvragen bij ontbrekende informatie op het formulier

Indien een verzoek om een vangnetuitkering onvolledig is, dan kan de toetsingscommissie de gemeente in de gelegenheid stellen om het verzoek aan te vullen. Van een onvolledig verzoek is bijvoorbeeld sprake wanneer bepaalde onderdelen in het modelaanvraagformulier niet zijn ingevuld of wanneer een handtekening ontbreekt. De secretaris van de commissie hanteert doorgaans een termijn van twee weken voor de reactie op een uitvraag. De Toetsingscommissie weegt het antwoord op de uitvraag mee in de beoordeling van het verzoek.

Toelichting beoordelingskader

Het beoordelingskader geeft per vereiste aan hoe de commissie op basis van deze vereisten komt tot haar beoordeling en haar advies aan de minister. Indien een gemeente niet voldoet aan tenminste één van deze eisen, leidt dat tot een negatief advies van de commissie. Daarna geeft het beoordelingskader aan op welke voorwaarden de Minister de vangnetuitkering beoordeelt.

Beoordelingskader Vangnetuitkering over 2023

De commissie beoordeelt aan de hand van de in de wetgeving vastgelegde vereisten of het verzoek al dan niet voldoet aan deze vereisten.

Onderdeel 1

Onderdeel 2