Aanvraagprocedure 2024

Een verzoek (modelaanvraagformulier) om een vangnetuitkering over 2024 dient uiterlijk op 15 augustus 2025 te zijn ontvangen door de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet via het webformulier op deze website. Verzoeken die na 15 augustus 2025 worden ontvangen door de Toetsingscommissie worden niet in behandeling genomen. Er is dus sprake van een fatale termijn.

Elke aanvraag geldt alleen voor het betreffende tekortjaar. Bij een volgend tekort (boven risicodrempel) moet dus opnieuw een aanvraag worden ingediend.

Anticiperen op het tekort

Indien gemeenten een tekort hebben boven de eigenrisicodrempel en een aanvraag indienen, komen zij mogelijk in aanmerking voor een vangnetuitkering. Voorwaarde voor een vangnetuitkering is onder andere dat gemeenten tijdig anticiperen op het tekort, zodat zij tijdig maatregelen kunnen nemen. 

Om het tekort tijdig te kunnen inschatten is het noodzakelijk om naast de inschatting van de uitgaven ook zicht te krijgen op het budget. Met een tool die het ministerie van SZW ter beschikking stelt, kan een gemeente het nader voorlopig budget en het definitief budget inschatten. 

Het tijdig inschatten van het tekort is ook nodig om op tijd de gemeenteraad mee te nemen in de oorzaken van het tekort en de te treffen maatregelen naar aanleiding hiervan.  

Zijn de voorwaarden hetzelfde als over eerdere jaren?

De voorwaarden zijn niet ieder jaar hetzelfde. Lees daarom zorgvuldig de informatie over de voorwaarden vangnetuitkering 2024, de wijzigingen vangnetuitkering sinds voorgaande jaren en de veelgestelde vragen vangnetuitkering 2024 op deze website voordat u het verzoek indient.

De voorwaarden voor een vangnetuitkering kunnen van jaar op jaar wijzigen. Deze aanpassingen komen tot stand in nauw overleg tussen SZW, de toetsingscommissie, VNG en Divosa.

Het aanvraagformulier is gewijzigd ten opzichte van dat voor de vangnetuitkering 2023. Het aanvraagformulier wordt op 1 maart 2024 gepubliceerd op de website.

Wat zijn de stappen voor het indienen van de aanvraag?

  1. Een verzoek voor een vangnetuitkering wordt gedaan door middel van een ingevuld en ondertekend modelaanvraagformulier.
  2. Dit modelaanvraagformulier wordt vervolgens 'opgestuurd' via het webformulier (en dus niet via e-mail of per post).

Beide stappen worden achtereenvolgens in de volgende paragrafen uitgelegd:

1. Hoe vraag ik een vangnetuitkering aan?

Een verzoek Vangnetuitkering Participatiewet kan uitsluitend via een door de minister vastgesteld modelaanvraagformulier worden gedaan.  Op het modelaanvraagformulier staat aan het eind van het formulier een korte instructie per onderdeel.

Het aanvragen van een vangnetuitkering kan uitsluitend op verzoek van het college van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente. De burgemeester en de secretaris van de gemeente ondertekenen het verzoek. Nadat de gemeente het modelaanvraagformulier heeft ingevuld, kan zij een digitale handtekening gebruiken of kan zij het formulier uitprinten, en vervolgens ondertekenen en inscannen (pdf).

Een verzoek is alleen rechtsgeldig als de gemeente het ingevulde en ondertekende modelaanvraagformulier via het webformulier op deze website ‘opstuurt’. Dit wordt in de volgende paragraaf toegelicht.

2. Hoe verstuur ik het modelaanvraagformulier aan de toetsingscommissie?

Nadat het college het modelaanvraagformulier heeft ingevuld en ondertekend, dient het college het modelaanvraagformulier via het webformulier op te sturen.

Het webformulier voor een vangnetuitkering over 2024 wordt uiterlijk 1 januari 2025 gepubliceerd op deze website. In het webformulier wordt gevraagd om de gegevens van de invuller van het formulier en diens vervanger op te geven, zodat de Toetsingscommissie snel contact met de aanvragende gemeente kan opnemen, als het nodig is. Aan het eind van het webformulier moet de gemeente het ingevulde en ondertekende modelaanvraagformulier toevoegen (uploaden).

Voor het indienen van een verzoek via het webformulier is alleen het ingevulde en ondertekende modelaanvraagformulier noodzakelijk. Een aanbiedingsbrief of collegebesluit is dus niet nodig. Het is zelfs niet mogelijk om bijlagen in te sturen, naast het modelaanvraagformulier.

Waarom zijn er twee versies van het modelaanvraagformulier?

Van het modelaanvraagformulier bestaan twee versies: ‘basisverzoek’ en ‘uitgebreid verzoek’. De versie die u moet gebruiken is afhankelijk van het volgende:

  • indien uw gemeente zowel over 2022 als over 2023 geen vangnetuitkering is verleend, gebruikt u de versie ‘basisverzoek’.
  • indien uw gemeente over 2022 en/of over 2023 wel een vangnetuitkering is verleend, gebruikt u de versie ‘uitgebreid verzoek’. Op deze regel is een uitzondering (zie volgende bullet).
  • Voor gemeenten tot 5.000 inwoners is er sprake van een uitzondering: zij mogen te allen tijde een basisverzoek indienen, ook indien zij over 2022 en/of 2023 een vangnetuitkering hebben ontvangen.

Op het modelaanvraagformulier staat een verklaring die het college moet ondertekenen. De verklaring van het college verschilt tussen een ‘basisverzoek’ en een ‘uitgebreid verzoek’.
In de tool vangnetuitkering 2024 kunt u ook zien voor welk formulier uw gemeente in aanmerking komt. De tool leidt u naar het betreffende formulier.

Als de uitvoering van de Participatiewet is overgedragen aan een samenwerkingsverband, wie moet dan het verzoek indienen?

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente dient het verzoek van een vangnetuitkering in, ook indien de gemeente de uitvoering van de Participatiewet aan een samenwerkingsverband heeft overgedragen.

Gebruik van informatie

De informatie in het modelaanvraagformulier is voorgelegd aan de gemeenteraad en betreft derhalve openbare informatie. Om die reden kunnen anderen (SZW, VNG, Divosa) gebruik maken van de informatie voor nader onderzoek. De toetsingscommissie publiceert alle aanvragen op deze website. Gemeenten willen van elkaar leren om tekorten te reduceren op het budget dat zij hebben voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. Vangnetaanvragen kunnen daarbij behulpzaam zijn. Daarom zijn alle eerdere vangnetaanvragen beschikbaar gesteld via deze website.

Waar is de ‘tool toegang, berekening en keuze formulier vangnetuitkering Participatiewet 2024’ voor bedoeld?

De tool toegang, berekening en keuze formulier vangnetuitkering Participatiewet 2024 heeft een drietal functies:

  1. Toegang. Met de tool kan voor elke gemeente worden ingeschat of zij voldoet aan de financiële voorwaarden van de vangnetuitkering.
  2. Berekening. Na afloop van de indieningstermijn (15 augustus) worden de SiSa-gegevens verwerkt in de tool. Met die versie van de tool (versie C) kan een berekening van de hoogte van de vangnetuitkering 2024 per gemeente kan worden gemaakt.
  3. Keuze formulier. In dit deel geeft de tool aan welk formulier ("basisverzoek" of "uitgebreid verzoek") moet worden ingediend.

Ook al is met de allergrootste zorg aan de tool gewerkt; de tool blijft een hulpmiddel voor gemeenten. Aan de tool kunnen geen rechten worden ontleend. De tool vangnetuitkering 2024 wordt steeds geactualiseerd met de meest recente gegevens. Dat staat ook in de toelichting van de tool.