Berekening en uitbetaling 2022

Indien de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet heeft vastgesteld dat de verzoekende gemeente aan alle voorwaarden voldoet, dan stelt de minister van SZW bij beschikking het recht op een vangnetuitkering vast. De hoogte van de uitkering volgt dan uit de regelgeving.

Berekening hoogte vangnetuitkering 2022

1.a Lasten artikel 69 Pw over 2022, volgens SiSa-bijlage €A
1.b Baten in kader budget artikel 69 Pw over 2022, volgens SiSa-bijlage €B
1.c Netto lasten artikel 69 Pw over 2022: €A - 5B €C
2. Totaal van de door de gemeentelijke accountant gerapporteerde onrechtmatige en onzekere bestedingen in 2022 €D
3. Relevante bestedingen voor vangnet: €C - €D €E
4. Definitief budget Pw over 2022 of, bij toepassing van artikel 7 van het Besluit Participatiewet, het budget dat zou zijn vastgesteld zonder toepassing van die bepaling €F
5. Relevant tekort voor vangnet €E - €F €G
6. Getrapte vergoeding voor €G:
6.a Tekort 0% t/m 7,5%, berekend over €F 0% = €H1
6.b Tekort meer dan 7,5% t/m maximaal 12,5%, berekend over €F 50% = €H2
6.c Tekort meer dan 12,5%, berekend over €F  100% = €H3
7. Hoogte vangnetuitkering over 2022: saldo 6.a t/m 6.c  €I

Voorschot uitkering vergunninghouders niet van invloed

Ter uitwerking van gemaakte afspraken tussen het Rijk en gemeenten in het kader van de verhoogde asielinstroom, is in het Besluit Pw geregeld dat de minister van SZW in 2016 en 2017 voorschotten verleent op de gebundelde uitkering, indien een college van B&W hierom verzoekt. Vanaf 2018 (over 2016) respectievelijk 2019 (over 2017) wordt dit voorschot verrekend in acht jaarlijkse gelijke delen.

De verlening en de verrekening van het voorschot geschieden op grond van artikel 4:95 van de Algemene wet bestuursrecht en voor de verdeling geldt een afzonderlijke maatstaf. In de toelichting bij deze regeling (Stb. 2016, 478) is ook specifiek ingegaan op de relatie met het vangnet. Aangegeven is dat het te verrekenen voorschot geen onderdeel is van de gebundelde uitkering en dat het niet meetelt in het kader van het vangnet. Dit geldt voor zowel het verleende als het verrekende deel van het voorschot. Dit betekent dat een gemeente die over 2017 aanspraak maakte op een vangnetuitkering, deze aanspraak niet kon verliezen en niet met een lagere vangnetuitkering geconfronteerd kon worden door een toegekend voorschot. In latere jaren geldt omgekeerd hetzelfde. Zo kan een gemeente die over 2018 geen recht heeft op een vangnetuitkering, dat recht niet alsnog verkrijgen als door de verrekening het feitelijk ontvangen bedrag lager is dan de toegekende gebundelde uitkering.
 

Berekening vangnetuitkering met Tool VU 2022

U kunt met behulp van de Tool 2022 een voorlopige (versie A en B) respectievelijk definitieve berekening (versie C) maken. Kijk voor de tool en de toelichting hierop hier.

Uitbetaling uitkering

Een toegekende vangnetuitkering over 2022 wordt uitbetaald in het eerste kwartaal van 2024.
De bekostiging van de vangnetuitkeringen geschiedt uit het macrobudget Participatiewet.