Nieuwe informatieverplichting gemeenten

Verplichting voor gemeenten

In artikel 15, zesde lid, van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ, is geregeld dat het college bij een verzoek tot vangnetuitkering aan de minister van SZW informatie verstrekt over genomen maatregelen om te komen tot een (verdere) reductie van het tekort op de gebundelde uitkering.

Reden voor de nieuwe verplichting

In de toelichting bij de wijziging van het Besluit Participatiewet per 1 januari 2017 is aangegeven waarom deze verplichting van belang is. Omdat de minister van SZW door het parlement kan worden aangesproken op zijn systeemverantwoordelijkheid, dient de gemeente hem inzicht te verschaffen in de door haar getroffen maatregelen, de eventuele bijstelling daarvan en de overwegingen die ten grondslag liggen aan de (bijgestelde) maatregelen. Op deze wijze kan worden beoordeeld of de checks and balances binnen de gemeente goed functioneren of dat er in het stelsel andere zaken spelen die voor de minister relevant zijn. Deze informatie dient niet om toezicht op de gemeente uit te oefenen, maar uitsluitend om een zo volledig mogelijk beeld van de lokale aanpak te krijgen.

Ingang en inhoud nieuwe verplichting

Deze nieuwe informatieverplichting zal voor het eerst gelden voor verzoeken tot vangnetuitkering over 2017, welke in 2018 worden ingediend. Ook voor verzoeken tot vangnetuitkering over 2022, welke in 2023 worden ingediend, geldt deze informatieverplichting. Er wordt nog nagegaan vanaf welke moment inhoud zal worden gegeven aan deze informatieverplichting.